Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa

Ropa, dnia 26 lipiec 2013r.

ZPD 271.8.2013

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 „ Przewóz Osób Andrzej Smołkowicz,  38-312 Ropa 607”, która otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie 

            Zamawiający w Rozdziale III pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił “Kryteria oceny ofert”, z których wynika, iż jedynym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty będzie “cena”.  Oferta z najniższą ceną będzie dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

            Uwzględniając powyższe wybrano Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, oraz odpowiadającą zasadom określonym w ustawie „Prawo zamówień publicznych” i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:

1.   adresat

2.   a/a

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Ropa: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROPA. CPV - 60170000-0.
Numer ogłoszenia: 283158 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROPA. CPV - 60170000-0..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest : 1.1Świadczenie usług obejmujących dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (wykaz zadań - tras przejazdu stanowi załącznik Nr 1 do s.i.w.z.) oraz zapewnienie opieki przewożonym dzieciom w czasie przejazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu .Wykonawca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 1.2 Usługi świadczone będą wydzierżawionym od Zamawiającego autobusem marki AUTOSAN A0909L, rok produkcji 2008 -który jest jest jego własnością, oraz odpowiednią ilością własnych środków transportu , warunkujących zgodne z umową, dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół. 1.3 Środki transportu pod względem liczby miejsc będą dostosowane do ilości przewożonych dzieci na poszczególnych trasach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do s.i.w.z. ( zapewnią jednoczesny transport dzieci ). 1.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia poszczególnych zadań podwykonawcom. 2. Termin wykonania zamówienia . Zamówienie będzie realizowane w okresie: 02. 09. 2013 r. - 27.06.2014r..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykaz posiadanych środków transportu wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych pojazdów przy użyciu, których będzie realizowane przedmiotowe zamówienie wraz z ważnym przeglądem technicznym pojazdu - wg załącznika Nr 4 2. Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia zał. Nr 5. 3. Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia zał. Nr 5. 3.Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu opieki przewożonym dzieciom przez osobę pełnoletnią, nie karaną za przestępstwa przeciwko dzieciom oraz nie chorą na choroby typy gruźlica, padaczka itp. zał. Nr 6
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w URZĘDZIE GMINY ROPA, 38-312 Ropa 733 ( pok. 1 - sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_dowoz_dzieci_do_szkol/SPECYFIKACJA_dowoz_2013_dowoz.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_dowoz_dzieci_do_szkol/umowa_dzierzawy_2013_autobus.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_dowoz_dzieci_do_szkol/umowa_o_dowoz__2013_z_zalacznikami.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_dowoz_dzieci_do_szkol/mapa__tras.pdf