Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. w m. Ropa

                                                                              Ropa, dnia 16 listopada 2013 r.

OSO.6220.1.11.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  R O P A

 

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania oraz społeczeństwo, że decyzją z dnia 16 listopada 2013 r. znak: OSO.6220.1.11.2013 Wójt Gminy Ropa określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Ropie, pokój nr 12, w godz. 720 – 1520.

 

A/a.

skan_obwieszczenie_o_wyd_dec.pdf