Edukacja

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Gmina Ropa na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów
w obszarze edukacji.

I. Cel partnerstwa/projektów:

 1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących  celowi tematycznemu 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
 2. Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. małopolskiego w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych:
 • PI 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
 • PI 10 iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia,
  w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
 • PI 10 iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

II. Zakresy tematyczne projektów:

 1. Przedsięwzięcia i działania służące rozwijaniu, kształtowaniu, podnoszeniu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2. Przedsięwzięcia i działania zwiększające zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego i ogólnego
 3. Inne związane z realizacją Priorytetów Inwestycyjnych wymienionych w punkcie I.2 odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby Grupy Docelowej projektu.

Potencjalny partner może przedstawić ofertę na poszczególne tematy.

III. Grupa docelowa projektów

Szczegółowa charakterystyka grupy zostanie określona na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Zgodność profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
 2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego partnera w projekcie wg punktu VI. ppkt.9.
 3. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
 4. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym: doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z podmiotami z sektora finansów publicznych.
 5. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 6. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
 7. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.

V. Kryteria wyboru:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Oferowany wkład partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa – max. 20 pkt.

Ocenie podlegać będą:

a/ zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów – max 10 pkt.

b/ Zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: – max 10 pkt.:

- za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 5 pkt

- za wykazanie min. 3 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym min. 1 osoby, która posiada kwalifikacje związane z funduszami unijnymi, zarządzania projektami (np. studia, szkolenia) – 10 pkt

 1. Doświadczenie partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze – max 20 pkt.:

a) za udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, w tym
z podmiotami sektora finansów publicznych – max 10 pkt.
– 2 realizowane i pozytywnie rozliczone projekty w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) – 5 pkt.,
- 3 i więcej realizowanych i pozytywnie rozliczonych projektów w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) – 10 pkt

b) za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług zawierających elementy wsparcia, tj. szkolenia/ kursy i/lub doradztwo zawodowe i/lub praktyki których bezpośrednimi odbiorcami była młodzież/ uczniowie – 10 pkt.

 1. Jakość koncepcji realizacji projektu partnerskiego, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych, sposób Zarządzania Projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania – 40 pkt

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty)
 2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem)
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego
 4. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów
 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 7. Oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
 8. Opis dotychczasowej działalności kandydata na Partnera uwzględniający jego dotychczasowe osiągnięcia, tj.:
 1. dokumenty/oświadczenia, iż Podmiot posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. Projekt o podobnym charakterze oznacza spełnienie przez potencjalnego partnera  wymagań opisanych poniżej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

- co najmniej 3 usługi zawierające elementy wsparcia, tj. szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i/lub doradztwo zawodowe i/lub praktyki których bezpośrednimi odbiorcami była młodzież, uczniowie

- realizacja i pozytywnie rozliczone 2 projektów partnerskich, w tym z podmiotami sektora finansów publicznych w okresie ostatnich 3- lat (liczone od dnia złożenia oferty)

b) dokumenty potwierdzające, iż Podmiot osiągnął skuteczność, co oznacza podpisanie umowy z odpowiednią Instytucją – przygotowanie co najmniej 2 projektów ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki indywidualnie lub jako Partner

     9. Opis koncepcji udziału potencjalnego partnera w projekcie zawierający:

a) opis planowanych działań w projekcie z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania

                b) sposób Zarządzania Projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu

                c) Informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających wykonanie projektu wraz z CV osób kluczowych po stronie Partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych oraz wskazanie czynności, jakie będą realizować w projekcie

      10. Dokument potwierdzający: wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

      11. Dokumenty finansowe lub zaświadczenie z banku, iż Podmiot znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadań określonych w projekcie, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000,00 złotych

Dokumenty, o których mowa punkcie V., mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

VII. Termin i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności
 2. Oferta wraz z załącznikami (wskazanymi w punkcie V) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym
 4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/16” należy składać lub nadsyłać do dnia 30.05.2016r. (co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia naboru) do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ropa 733, 38-312 Ropa. Liczy się moment wpływu oferty do Urzędu Gminy Ropa.
 5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2016r. o godzinie 10.00.
 7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ropa.iap.pl do dnia 3 czerwca 2016r.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Stefan Kłapyk, tel. 18/353-41-84, e-mail: zopo@ropa.iap.pl

 

 


Na terenie gminy Ropa funkcjonują 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 placówki nauczania przedszkolnego. Gimnazjum jest wyposażone w nowoczesną halę sportową, pozostałe szkoły nie posiadają sal sportowych. Przy szkole Podstawowej nr 1 znajduje się stadion sportowy, natomiast we wsi Łosie znajduje się małe boisko sportowe. 


GIMNAZJUM

w Ropie

www.gimropa.org


SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

w Ropie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

im. Marii Konopnickiej

w Ropie

www.sp2ropa.pl


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
Szkoła Podstawowa
w Łosiu

http://splosie.pl


Informacje o realizacji Projektu “Szkoły z widokiem na przyszłość” w szkołach gminy Ropa znajdą Państwo na stronie

www.szkolyzwidokiem.iaw.pl