Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. Zaprojektowanie i budowa oczyszczal

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. ,,Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”

Wyniki przetargu:

files/fck/File/hashd/SKMBT_C22013060614190_0001_wynik_inspektor_Kanalizacja_1.jpg
files/fck/File/hashd/SKMBT_C22013060614190_0002_wynik_inspektor_Kanalizacja_2.jpg

Ropa, dnia 06.06.2013 r.

Dotyczy:         Przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. ,,Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”; nr ref. postępowania: ZPD.271.4.2013

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. ,,Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”

 

 

1.    WYBRANA ZOSTAŁA  OFERTA :

    

numer oferty: 1

 

firma (nazwa):   P.P.U.H. „BASTA” Mirosław Basta

Suków 45

26-650 Przytyk

        

za cenę brutto: 67.650,00 zł.

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.

 

 1. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

P.P.U.H. „BASTA” Mirosław Basta

Suków 45

26-650 Przytyk

2

ARKADIS Monika Bakowska

Przedmieście Czudeckie 439

38-120 Czudec

3

Konsorcjum:

1)     „SMAJDOR” Nowy Sącz inż. Leszek Leszek Smajdor- Lider

2)     „WW Partner TB” inż. Wojciech Wesołowski – Partner

3)     PP „ Ed-Mal” inż. Edward Malaga - Partner

 

ul. Grunwaldzka 200f,

33-300 Nowy Sącz.

ul. Św. Heleny 53

33-300 Nowy Sącz.

ul. Jaworowa 4

33-300 Nowy Sącz

4

INKO Sp. z o.o.

 

Ul. Zagłoby 8/L3,

35-303 Rzeszów

 

3.    PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena brutto oferty(zł)

Cena

-

-

Razem

1

67.650,00

100.00

-

-

100,00

2

-

-

-

-

-

3

76.260,00

88,71

-

-

88,71

4

190 650,00

35,48

-

-

35,48

 

 

Z poważaniem

Wójt

Jan Morańda

 

Uwaga !!!

Zamwiający zmienił treść ogłoszenia w tym termin składania ofert.oraz specyfikacji prosimy o zapoznanie się z treścią zmian oraz odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie oraz uwzględnienie tych informacji w składanych ofertach. Szczegółowe informacje znajdują się ponizej

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/kanalizacja__2013_nadzor_zmiany/zmiana_ogloszenia_17_05_2013.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/kanalizacja__2013_nadzor_zmiany/Tom_I_IDW_IN_Ropa_ogloszony_zamienny_17_05_2013.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/kanalizacja__2013_nadzor_zmiany/odp_na_pyt_Mggp_17_05_2013_(2).doc

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa
Numer ogłoszenia: 72051 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i wymogami Zamawiającego, nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa, obejmujące w szczególności: NA ETAPIE PROJEKTOWANIA: 1)analiza i weryfikacji dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia; 2) wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem. NA ETAPIE WYKONASTWA: 1) nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, która zostanie zawarta w związku z realizacją zadania inwestycyjnego; 2) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umowy na roboty budowlane; 3) wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) tj.: a) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji procesu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy. 4) koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Zespołu jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie, 5) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli są wymagane); 6) opiniowanie zasadności udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych, sporządzanie stosownej dokumentacji technicznej w tym zakresie oraz nadzór nad realizacją zamówień uzupełniających i dodatkowych (o ile wystąpią), 7) wspieranie Zamawiającego, w zakresie działań pozostających, w związku z pełnionymi funkcjami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 8) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót-prac, warunkami pozwolenia na budowę, terenem - przed wejściem Wykonawcy robót budowlano - montażowych i Wykonawcy prac instalacyjno - montażowych na place budowy; 9) weryfikacja dokumentacji projektowej w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem; 10) nadzór nad całym procesem przekazywania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej do użytkowania; Na wszystkich etapach prac Inspektor powinien wykonywać swoje obowiązki przy jak najlepszym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia. Zadanie inwestycyjne pn.: Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa, objęte nadzorem w ramach niniejszego zamówienia, polega na zaprojektowaniu i wykonaniu oczyszczalni ścieków i zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej łącznie z uzyskaniem odrębnych pozwoleń na budowę dla zaprojektowanej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowaniami wymaganymi do prawidłowej realizacji inwestycji..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1.Wysokość wadium. 1)Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 2000 PLN (dwa tysiące złotych). 2)Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2.Forma wadium. 1)Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c)kwotę gwarancji lub poręczenia, d)termin ważności gwarancji lub poręczenia, e)zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; - Wykonawca, którego Ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - Wykonawca, którego Ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f)gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g)gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BS Gorlice 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002 Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania. Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2)Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w siedzibie Zamawiającego. 4. Termin wniesienia wadium. 1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. Potwierdzeniem jest wydruk z systemu bankowego, wskazujący datę zaksięgowania wadium. 2)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2)Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3)Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4)Z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości 250 m3/dobę oraz jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalizacji sanitarnej o długości minimum 10 000 mb. Zamawiający dopuszcza, aby powyższe doświadczenie zostało wykazane w ramach jednej usługi, obejmującej cały wskazany wyżej zakres. UWAGA: Zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych* usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - dowodów**, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; -pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy), * Wykonawca samodzielnie ustala, które usługi uznaje za główne i tylko te wskazuje w wykazie usług oraz tylko dla tych przedstawia dowody. ** Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wczesnej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w miejsce poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 poprzednio obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); 2)oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby - Kluczowych Specjalistów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1)) Specjalista Kluczowy nr I - Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności projektowej; - Kwalifikacje i umiejętności: do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub projektanta , w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości 250 m3/dobę 2)) Specjalista Kluczowy nr II - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. -Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót budowlanych , w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości 250 m3/dobę. 3)) Specjalista Kluczowy nr III - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy -robót w robotach sieciowych, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 10 000 mb. - 4)) Specjalista Kluczowy nr IV - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w robotach elektrycznych. 5)) Specjalista Kluczowy nr V - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej; - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w robotach drogowych. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 24 miesięcy pozostawania na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował -nadzorował specjalista. Jeżeli wskazane w pkt 9.1.3) osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu osób , które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, wraz z podaniem podstawy do dysponowania - informacji o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, - oświadczenia o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, - pisemnego zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (osób) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 12. 2. Zmiana może obejmować: 1) pominięciu jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w szczególności zmiana może dotyczyć terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1, z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji nadzorowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 3) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy. 4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu usług planowanych do powierzenia podwykonawcom, 5) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót lub usług nadzoru z nimi powiązanych a wykonywanych przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; - działania osób trzecich ((np. właściwych instytucji, organów); - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą; - koniecznością podjęcia robót dodatkowych, uzupełniających, niezbędnych dla prawidłowej realizacji nadzorowanej Umowy na roboty, 6) zmiany Specjalistów, 7) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT; 8) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 9) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 10) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ, 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą przykładowo obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 1) przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części usług. Postanowienie ust. 4-7 nie mają w tym przypadku zastosowania. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na Harmonogram Realizacji niniejszej Umowy oraz na termin końcowy realizacji niniejszej Umowy, oraz 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5-6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego § 3 ust 1 lub kwoty określonej § 4 ust. 1, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do usług, które są pomijane - zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług, ustaloną na postawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej Umowy o ile takie usługi w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach o wartość usług ustalonych zgodnie z cenami rynkowymi za tego rodzaju usługi. 11. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 11 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 38-312 Ropa 733, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy 38-312 Ropa 733, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach Projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy, współfinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ciekowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/kanalizacja_2013_nadzor/Tom_I_IDW_IN_Ropa_ogloszony_10_05_2013r_.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/kanalizacja_2013_nadzor/Tom_II_UM_IN_Ropa_10_04_2013_ogloszony_10_05_2013.doc

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/kanalizacja_2013_nadzor/Tom_III_OPZ_IN_Ropa_ogloszony_10_05_2013.doc