Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa.

 

 

 Ropa, dnia 28.09.2015 r.

 

 

 

 

Dotyczy:                      Przetargu nieograniczonego pn.: Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”, nr ref. ZPD.271.9.2015.

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane pn.:

 

 

 

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa

 

 

 

 

 

 1. WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

      

 

numer oferty: 3

 

 1.  

  firma (nazwa):    PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – PRODUKCYJNO-HANDLOWE
                             „OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice

 

 

 

za cenę brutto:   916.578,00

 

okres gwarancji: 96 miesięcy

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryterium oceny ofert, tj. cena oraz okres gwarancji, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 96,96 pkt.

 

  

 

 1. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

OPEUS Energia Sp. z o.o.

ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock

2

ELTRIX Wielgus Robert

ul. Jaworskiego 5a,

05-090 Raszyn

3

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OTECH” Sp. z o.o.

ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice

 

 

 

 1. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

   

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena brutto oferty (zł)

Gwarancja (m-ce)

Najniższa Cena

Okres gwarancji

Razem

1

960.774,02

60

89,64

0,00

89,64

2

906.548,95

72

95,00

1,00

96,00

3

916.578,00

96

93,96

3,00

96,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Z POSTĘPOWANIA NIE WYKLUCZONO WYKONAWCÓW / NIE ODRZUCONO ŻADNEJ OFERTY.

   

 2. TERMIN, PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA MOŻE BYĆ ZAWARTA:

   

 

       W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, w związku z czym, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) oraz lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 powołanego artykułu.

 

 

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

 

 

 

Zamawiający prosi o zwrotne odesłanie potwierdzenia odbioru niniejszego zawiadomienia faksem na nr (+48) 018 353 40 14 wew. 55 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@ropa.iap.pl

 

                

(-) Jan Morańda

Wójt Gminy Ropa                                                         

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa.
Numer ogłoszenia: 233948 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w konwencji zaprojektuj i wykonaj. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmującego w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie dostawy, prace budowlano - montażowe, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wniosków do zgłoszenia o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej mikroinstalacji prosumenckich, o łącznej mocy 121,50 kWp, służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne, obejmujących: - 1 mikroinstalację prosumencką na budynku użyteczności publicznej - Budynek oczyszczalni ścieków w Ropie o mocy 40,00 kWp, oraz - 23 mikroinstalacje prosumenckie, każda o mocy od 1 do 7 kWp na budynkach nie będących obiektami użyteczności publicznej (gospodarstwa domowe) położonych na terenie Gminy Ropa Szczegółowy opis przedmiotu, miejsca wykonania i wymagane minimalne parametry instalacji zawarte są w Rozdziale II niniejszej SIWZ oraz w programie funkcjonalno - użytkowym pod nazwą Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa, będącym integralną częścią SIWZ. 1) 09.33.20.00-5, 2) 45.26.12.15-4, 3) 45.31.12.00-2.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.20.00-5, 45.26.12.15-4, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100-) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy Ropa. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4. 4. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą / przekaże za pośrednictwem kuriera lub inne osoby, winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem pkt. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 11 i 12 okoliczności. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do9 grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SIWZ) , że: W okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, dwie roboty budowlane, każda związana z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynkowej na czynnym obiekcie. Wartość wskazanego zakresu każdej z robót wynosiła min 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót (referencje) określające, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SIWZ) , że dysponuje: - kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik budowy w ramach której została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy/robót z funkcją projektanta w danej branży pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SIWZ) , że dysponuje: - kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik budowy w ramach której została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy/robót z funkcją projektanta w danej branży pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz gdy Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową bezwarunkową w wysokości co najmniej 500 000.00 złotych b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą nić 500 000.00 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Wzór umowy zawiera Rozdział III niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty, na warunkach i w zakresie określonym poniżej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiana terminu realizacji zamówienia, powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; m. in.; gdy niemożliwe stanie się terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy ze względu na działanie siły wyższej. b) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Projekt pn.Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

PFU_PV_OZE_ROPA.doc

SIWZ.doc

Lokalizacja_gospodarstw_indywidualnych.doc