Budowa chodnika i parkingu z zagospodarowaniem centrum wsi Ropa

 ZPD.271.2.2012            Ropa, dnia 22.03.2012 r.

  ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY 

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania przetargowego.

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty drogowe pn.: „BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU Z ZAGOSPODAROWANIEM CENTRUM WSI ROPA”  wpłynęło 5 ważnych ofert.

Po dokonaniu ich oceny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając 
34 - 608 Kamienica 477 
(oferta nr 3).
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 100 % punktacji.

 

Drugą ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „EKOWOD” S.A.,

33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14 (oferta nr 1).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 66,39 % punktacji.

 

Trzecią ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy:

Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata J. Sarata  Spółka Jawna,
33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 7 (oferta nr 2).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 82,57 % punktacji.

 

Czwartą ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM  Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 5.

(oferta nr 4).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 90,80 % punktacji. 

Piątą ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy:

„TRANS-SPRZĘT” Andrzej Krężołek, ul. Limanowska 31, 33-395 Chełmiec (oferta nr 5).

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 56,12 % punktacji.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta nie wcześniej niż 29 marca 2012 r.