Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014

Załącznik do Uchwały nr XXIX/224/13

Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2013r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ROPA 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK

Przyjmując Program Współpracy Gminy Ropa z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, Rada gminy Ropa deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i  gminy  stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest  poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw  obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi  odpowiedzialności  za przyszłość gminy. 

 

Rozdział I

Informacje ogólne

§1 

Ilekroć w  programie współpracy gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest mowa o:

1)     ustawie – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zm.); 

2)     programie – rozumie się przez to  Program Współpracy Gminy Ropa z Organizacjami   Pozarządowymi i innymi Podmiotami na rok 2013, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

3)     dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;

4)     środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;

5)     organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

6)     innym podmiocie – rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

7)     gminie – rozumie się przez to Gminę Ropa;

8)     urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Ropie;

9)     otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

10)  małych  dotacjach – zlecanie realizacji zadań publicznym organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  w trybie określonym art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

§ 2

1. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz Gminy Ropa w zakresie zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2014 roku.

2. Program określa cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wysokość środków finansowych  przeznaczonych  na jego realizację a także  podmioty odpowiedzialne za realizację programu  oraz sposoby oceny jego wykonania.

 

Rozdział II

Cele Programu

§ 3

1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

2. Partnerstwo to służyć będzie realizacji misji wynikającej ze Strategii Rozwoju Gminy

Misja: Misją gminy jest stworzenie podstaw rozwoju społeczności lokalnej oraz zapewnienie warunków trwałego podnoszenia poziomu bytu materialnego i kulturalnego mieszkańców. Nieodłącznym elementem misji jest wykorzystanie walorów naturalnych, krajobrazowych, klimatycznych, wartości surowców, a także uwzględnienie aspektów stworzenia niezbędnej infrastruktury technicznej dla mieszkańców, klientów i turystów.

3. Władze Gminy i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wspólnie dążą do realizacji misji poprzez działania zmierzające do osiągnięcia następujących celów opisanych w dokumentach strategicznych gminy:

 

1) Strategia Rozwoju Gminy:

 

Cele:   

 

a)    Wysoki stan bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.

b)    Ochrona zdrowia.

c)    Zapewnienie jak najwyższego poziomu wykształcenia dostosowanego do aktualnych i przyszłych wymogów życia społecznego i zawodowego.

d)    Rozwój sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu.

e)    Zachowanie naturalnych walorów środowiska przyrodniczego.

f)    Zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej mieszkańców.

g)    Rozwój funkcji turystycznej gminy i tworzenie gospodarstw agroturystycznych

h)    Zaspokojenie potrzeb społecznych poszczególnych sołectw oraz stworzenie warunków rozwoju organizacji społecznych i gospodarczych.

i)    Promocja gminy.

 

 

2) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych:

Cele:

a)    Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia.

b)    Pomoc na rzecz rodzin, w których występują problemy bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

c)    Pomoc na rzecz rodzin dotkniętych problemami uzależnień. 

 

3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

ROZDZIAŁ III

 

Zasady, formy   i obszary współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami

§ 4 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się 
w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów współpracy:

 

1)     zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

 

2)     zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;

 

3)     zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania;

 

4)     zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz innych  podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 
w realizacji zadań publicznych;

 

5)     zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania  rozumiana  jest jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur. 

 

 

 

 

 

§ 5

1.    Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  art. 4 Ustawy.

2. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres współpracy. 

 

§ 6

1. Współpraca  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

1)  zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:

a)     powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)      wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) zakup usług dotyczących realizacji zadań publicznych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

3) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.

 

3. Formy współpracy pozafinansowej:

1) o charakterze informacyjnym:

a)   konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

b)   udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,

c)   prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu,

d)   zorganizowanie spotkania samorządu z organizacjami pozarządowymi,  którego tematem będzie ocena funkcjonowania  rocznego programu współpracy 
z organizacjami    pozarządowymi i innymi podmiotami w roku poprzednim, konsultowanie projektu programu współpracy na kolejny rok, wzajemne informowanie się o kierunkach działań planowanych w roku następnym,

e)   prowadzenie  na stronie internetowej okienka „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”, gdzie każda organizacja będzie mogła zamieścić swoje ogłoszenia lub inne ważne informacje, w okienku tym zamieszczane będą również ogłoszenia  szczególnie kierowane do organizacji pozarządowych,

f)   utworzenie do obsługi trybu pozakonkursowego, na stronie internetowej zakładki „Małe dotacje”, 

2) o charakterze promocyjno – kulturalnych:

a)   Promocja  działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej urzędu,

b)   Organizacja w Ropie wystaw promujących  działalność organizacji,

c)   Włączenie organizacji pozarządowych w budowanie wspólnego portalu informacyjnego.

d)  Włączenie się organizacji pozarządowych w stworzenie gazetki lokalnej.

e)   organizacja imprez: m.in. „Łemkowska Watra”, „Jarmark na odpust Św. Michała”, „Dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie”, „Święto maziarzy w Łosiu”, Festyn sportowo – rekreacyjny, Festiwal Młodzieżowych Zespołów Muzycznych, Przegląd Młodzieżowych Grup Kabaretowych, Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego.

f)   udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

3) o charakterze organizacyjnym:

a)   udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych, zasady korzystania z pomieszczeń określa regulamin wywieszony w lokalu, warunkiem uzyskania zgody na korzystania  jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)    skierowanie w miarę możliwości  pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do pracy w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego,

c)    organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez podmioty programu,

d)   pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze, szczególnie w miastach partnerskich Ropa,

e)   tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz organizowanie ich pracy  (rada sportu,), 

f)    realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej  oraz pomocy społecznej,

4)  pomoc techniczna;

a)   pomoc w miarę możliwości w organizacji środków transportu  do przewozu osób i materiałów, związanych z wykonywaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej,

b)   udostępnienie, w miarę możliwości, pomieszczeń lub użyczenie sprzętu teleinformatycznego służących do realizacji zadań statutowych,

c)   przekazywanie podmiotom programu zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu 
i wyposażenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

1. W roku 2014  priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:

 

Priorytetowe zadania

 

Nazwa zadania

Realizatorzy

 

 

1.

 

Zadania własne wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych określonych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Prowadzenie klubu seniora

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, parafie,

organizacje pozarządowe,

Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki szkolne, organizacje pozarządowe,

2.

 

 

 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

Organizowanie zajęć sportowych na terenie Gminy Ropa

Urząd Gminy Ropa, organizacje pozarządowe,

3.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

organizacje pozarządowe ,

4.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 

 

 

Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego

Urząd Gminy Ropa, jednostki organizacyjne kultury, organizacje pozarządowe,

Festiwal Młodzieżowych Zespołów Muzycznych

Urząd Gminy Ropa, jednostki organizacyjne kultury, organizacje pozarządowe,

   

 

 

 

 

 

2.    Tryb wsparcia  realizacji zadań dotyczących  rozwoju współzawodnictwa sportowego określa odrębna uchwała Rady Gminy Ropa.

§ 8

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie  w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.

2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.

3.   Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych,  o których mowa w ust.2 biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej  jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające  z realizacji tego zadania przez podmioty Programu.

4.   Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 

5. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu urząd może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji.

6. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

 

 

 

Rozdział IV

Zasady zlecania zadań publicznych w trybie małych dotacji

§ 9

1. Zlecanie zadań publicznych o charakterze lokalnym do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie małych dotacji  może nastąpić  przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10000,00 zł.,

b) termin realizacji zadania nie może przekraczać 90 dni,

c) łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez urząd tej samej organizacji pozarządowej lub temu samem innemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.,

d) wysokość środków finansowych przekazywanych przez urząd w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez podmioty programu.

2. Dla zachowania  zasady jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania nabór wniosków na realizację zadań w trybie małych dotacji będzie odbywał się  wg. następujących zasad:

a)  ogłoszenie o naborze wniosków na małe dotacje zostanie umieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Małe dotacje”,

b)   ogłoszenie będzie zawierać nazwę zadania, kwotę przeznaczoną na jego realizację oraz termin naboru wniosków,

c)  Urząd Gminy ocenia  wnioski i zaprasza wnioskodawców do złożenia oferty zgodnej z art. 14 ustawy z podaniem wysokości dotacji przeznaczonej na jego realizację,

d) w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni  na urzędowej tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce „Małe dotacje”,

e) w okresie upublicznienia oferty w sposób określony w pkt. d) każdy może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty,

f) po upływie terminu, o którym mowa w pkt. d) i po rozpatrzeniu uwag następuje niezwłocznie podpisanie umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. 

§ 10

1.    Organizacja pozarządowa lub inny podmiot może złożyć wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego w trybie  małej  dotacji z  własnej inicjatywy.

2.    W terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku komórka merytoryczna właściwa ze względu na rodzaj zadania dokonuje oceny celowości jego realizacji kierując się w szczególności kryteriami określonymi w art12, ust 2 pkt 1 lit a-d.

3.    W przypadku stwierdzenia  celowości realizacji zadania publicznego informuje wnioskodawcę o terminie ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków na realizację tego zadania.

4.    Wnioskodawca wymieniony w ust. 1 nie jest zobowiązany do składania dodatkowego wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu, wniosek ten podlega automatycznie procedurze określonej w § 9 ust.2.

 

Rozdział V

Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert.

§ 11

1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.

2.   Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

3.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

4. Ofertę należy przygotować wg zasad określonych regulaminem konkursowym, zatwierdzanym przez Wójta Gminy.

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)   aktualny odpis z właściwego rejestru,

2)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

3)   aktualny statut.

6.      Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

1)       zakup gruntów,

2)       działalność gospodarczą,

3)       działalność polityczną,

4)      pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

 

5)      realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią  realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

6)      pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

 

§ 12

Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych:

a) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie,

b) braku właściwych podpisów pod załącznikami,

c) poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,

d) uzupełnienia sprawozdania finansowego.

2. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

a) I etap - wstępna ocena oferty po względem formalnym dokonywana jest przez komórkę merytoryczną Urzędu Gminy, w przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i wciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków,

b) II etap -  ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową.

3.  Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

a) możliwościami realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inny podmiot,

b) kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) propozycją jakości wykonywania zadania i kwalifikacjami osób, przy udziale których będzie ono realizowane,

d) zaangażowaniem  finansowych środków własnych oferenta oraz możliwością pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania, 

e) wkładem rzeczowym i  osobowym, w tym świadczeniami wolontariuszy i pracą społeczną członków,

f) dotychczasową współpracą oferenta z samorządem a w szczególności rzetelnością  i terminowością  realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,

g) dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające z merytorycznej specyfiki danego zadania zawarte będą w regulaminach konkursów opracowanych przez odpowiednie komórki merytoryczne. 

§ 13

1.  Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.

2.  Informacje o rozstrzygnięciu konkursu wraz z wykazem ofert niespełniających wymogów formalnych jak również ofert, które nie otrzymały dotacji podawane są do publicznej wiadomości w sposób określony § 11 ust. 2.

3. Każdy z oferentów może żądać uzasadnienia wyboru  lub odrzucenia oferty.

4. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie lub wsparcie  realizacji zadania publicznego.

5. Umowa jest sporządzana na podstawie wzoru określonego w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.  

 

ROZDZIAŁ VI

Tryb powoływania i regulamin pracy komisji konkursowych

§ 14

1.   Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Ropa celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.

2.   Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.

3.   Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 7 osób, w tym:

     - 4 przedstawicieli Urzędu Gminy Ropa, w tym przedstawiciele komórek merytorycznych,

     - 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych  podmiotów.  

4.  Na corocznym wspólnym spotkaniu organizacje pozarządowe i inne podmioty tworzą listę swoich przedstawicieli - kandydatów do składu komisji konkursowych.  

 

 

§ 15

1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. nr 98, poz.1071 z nóź. zm.) dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego.

 

2. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej 
4 osoby.

 

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

4. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

 

§ 16

1.      Członkowie komisji wybierają  spośród siebie przewodniczącego.

2.      Funkcję sekretarza pełni pracownik Urzędu Gminy Ropa bez prawa oceny.  

3.       Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu  konkursowym.

4.      Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:

a) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;

b) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające  z postępowania;

c) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji;

d) sprawdza  prawidłowość ogłoszenia konkursu;

e) ocenia złożone oferty pod względem formalnym, (poprawne wypełnienie oferty oraz  komplet załączników);

f) odrzuca oferty nie spełniające formalnych  warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie;

g) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz  proponuje  wysokość  dotacji ;

h) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść   i podpisuje protokół.

 

 5 .  Sporządzony protokół  powinien zawierać:

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

c) liczbę zgłoszonych ofert;

d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;

e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;

f) średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji,  
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;

g) propozycję rozstrzygnięcia  konkursu wraz z proponowaną wysokością  dotacji,

 h) podpisy członków komisji.

 

6. Przeprowadzona przez komisję konkursową  ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

 

7. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Podmioty odpowiedzialne za realizację i opracowanie programu

§ 17

1.    Rada Gminy Ropa uchwalając budżet Gminy z wysokością środków finansowych przeznaczonych na realizację  Programu wytycza finansowy zakres  współpracy.

2.    Na realizację programu planuje się kwotę w wysokości 105,600 złotych.

 

§ 18

Wójt Gminy w zakresie:

1.   określenia szczegółowych warunków współpracy z poszczególnymi organizacjami,

2.   dysponowania środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji poszczególnych zadań,  w ramach budżetu Gminy,

3.   zatwierdzenia regulaminów konkursowych oraz ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

4.   ustalania składu osobowego komisji konkursowych,

5.   podejmowania ostatecznej decyzji o wysokości dotacji przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań,  

6.   upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadania.

7.   utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami,

8.   prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania współpracy gminy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

9.   koordynowania i promocji programu współpracy.

 

§ 19

Urząd Gminy w zakresie:

1.   bieżących kontaktów z organizacjami,

2.   zbierania informacji i wniosków oraz przygotowania projektu Programu współpracy na rok następny,

3.   koordynowania konsultacji projektu programu,

4.   redagowania informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu w zakładce dla organizacji pozarządowych, 

5.   zbierania danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów,

6.   pomocy w opracowaniu poszczególnych regulaminów konkursowych,

7.   przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,

8.   wstępnej oceny formalnej ofert w konkursie,

9.   organizowania prac komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert,

10.   publikacji wyników konkursu,

11.   koordynowania sporządzania umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,

12.   poradnictwa w sprawach organizacyjno-prawnych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, 

13.   przygotowania regulaminów konkursowych,

14.   oceny wniosków w trybie  „małych  dotacji” oraz rozpatrzenie uwag złożonych do ofert,

15.   przygotowanie  umów o dotacje,

16.   kontroli i oceny wykonania zadania pod względem merytorycznym.

 

§ 20

Wydział Finansowy w zakresie kontroli wydatkowania dotacji pod względem rachunkowym.

§ 21

Biuro Rady w zakresie konsultowania projektów uchwał prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie ich działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ VIII

Sposób oceny realizacji programu

§ 22

1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi .

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2013 Wójt Gminy Ropa przedstawi Radzie Gminy Ropa w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

3. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 2 i 3  zostanie umieszczone na stronie internetowej urzędu oraz przedstawione organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na corocznym spotkaniu.  

§ 23

1.    Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.

2.    Celem wieloletniego monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:

1)      liczba otwartych konkursów ofert,

2)      liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3)     liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,

4)     liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),

5)     liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

6)     ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe,

7)      liczba obszarów zadaniowych,

8)      wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom  w poszczególnych obszarach zadaniowych,

9)       liczba beneficjentów realizowanych zadań,

10) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe ,

11)   liczba wspólnie realizowanych zadań,

12) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty na realizację zadań publicznych,

13) wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizacje Programu.