Raport_za_2018

Dnia 31 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wprowadziła do samorządowych ustaw ustrojowych, w tym do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym szereg nowych rozwiązań prawnych. Jedną z istotniejszych nowości wprowadzonych styczniową nowelizacją jest instytucja raportu o stanie JST.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport
o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”. Dokument ten obejmować ma przede wszystkim dane dotyczące działalności organu wykonawczego, a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań
i kompetencji tego podmiotu, w tym zaangażowania w ten proces poszczególnych jednostek organizacyjnych danego samorządu.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Opracowany Raport o stanie gminy stanowić będzie punkt wyjścia do debaty, w której udział wziąć mogą zarówno radni jak i mieszkańcy gminy. Ponadto dokument będzie podstawą do udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ropa.

raport_bip