Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka, w sezonie zimowym 2014/2015.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropa.iap.pl


Ropa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka, w sezonie zimowym 2014/2015. CPV 90620000-9
Numer ogłoszenia: 370758 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka, w sezonie zimowym 2014/2015. CPV 90620000-9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka w sezonie zimowym 2014/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do siwz. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej określone zadania: Zadanie nr 1 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 1. Zadanie nr 2 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 2. Zadanie nr 3 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 3. Zadanie nr 4 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 4. Zadanie nr 5 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie. Zadanie nr 6 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka. Podział miejscowości Ropa na wymienione wyżej 4 obręby zawiera załącznik graficzny do niniejszej specyfikacji. Minimalne wymagania techniczne sprzętu odśnieżającego: 1) Jednostka odśnieżająca o mocy minimum 80 KM + pług lemieszowy jednostronny lub dwustronny przy odśnieżaniu wszystkich dróg na terenie gminy Ropa w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. Z uwagi na zróżnicowaną konfigurację terenu gminy, biorąc pod uwagę szerokość dróg gminnych, do odśnieżania używane mogą być wyłącznie pługi montowane na nośnikach ciągnikowych dwunapędowych (ciągniki rolnicze). 2) Zastosowana do odśnieżania jednostka napędowa musi posiadać napęd na dwie osie. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług sprzętem z oprzyrządowaniem koparko - ładowarkowym (o napędzie na dwie osie) pod warunkiem zastosowania odpowiedniego jedno lub dwustronnego pługa. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług spycharkami. Wykonawca do każdego zadania powinien posiadać przynajmniej jedną jednostkę odśnieżającą. Wymagany czas podjęcia interwencji : 30 minut od chwili dokonania zgłoszenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5) W ramach zadania nr 1, obręb nr 1 wymaga się od wykonawcy aby lemiesz pługa wyposażony był w elastyczne zakończenie (listwa gumowa), z uwagi na konieczność odśnieżania wskazanych przez zamawiającego parkingów. 2. Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień (CPV) - 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykazać dysponowanie minimum 1 pojazdem na podwoziu kołowym przystosowanym do odśnieżania bocznego lub czołowego dróg, o minimalnej mocy 80 KM. Jeden pojazd powinien być przeznaczony do odśnieżania jednej części zamówienia (zadania). Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie - 1 osobą na każdy wskazany w ofercie sprzęt, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania i obsługi wskazanego w ofercie pojazdu. cena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • cena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Moc pojazdu odśnieżającego - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie pokój nr 1 (sekretariat - II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Moc pojazdu odśnieżającego - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Moc pojazdu odśnieżającego - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 3..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Moc pojazdu odśnieżającego - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE NR 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 4..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Moc pojazdu odśnieżającego - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE NR 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Moc pojazdu odśnieżającego - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZADANIE NR 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Moc pojazdu odśnieżającego - 20
SIWZ_-_odsniezanie_w_sezonie_2014-2015.doc