Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa

Zawiadomienie o wyborze oferty

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_odpady/zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_odpady.pdf 

ZPD.271.6.2013
                                                                                              Ropa, dnia 12 czerwca 2013 r.
 
 
KOMUNIKAT NR 1
 
Dotyczy odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.06.2013 r.
 
„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa”, po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie nr 1-3
Zamawiający w pkt4.3 a) SIWZ napisał: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach, kontenerach. Pojemniki zapewni Wykonawca (jeżeli właściciel nie dysponuje własnymi pojemnikami)…”
 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „Pojemniki zapewni Wykonawca”?
 
Podobnie w pkt 4.4. a) SIWZ Zamawiający napisał: „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca, w przypadku, gdy właściciel nie dysponuje własnymi”.
 
Co Zamawiający rozumie przez ”Pojemniki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca?
Czy koszty pojemników mają być wliczone w cenę zamawianej przez Gminę usługi?
 
Odpowiedź na pytania 1-3:
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają zapewnić pojemniki do gromadzenia odpadów
we własnym zakresie, jeżeli nie będą dysponować swoimi pojemnikami wówczas mają mieć możliwość otrzymania ich od Wykonawcy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest udostępnić je w formie uzgodnionej z Właścicielem.
Koszty pojemników nie wlicza się w cenę zamawianej usługi.
 
Pytanie nr 4-5
Wykonawca w Formularzu Oferty zobowiązany jest podać dwie ryczałtowe ceny jednostkowe
za 1 Mg odpadów zmieszanych i segregowanych. Wg SIWZ Zamawiający oprócz wywozu odpadów komunalnych tzw. zmieszanych i komunalnych selektywnie zbieranych przewiduje wywóz innych odpadów takich jak:
- odpady „zielone”,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane
- odpady niebezpieczne typu leki, baterie.
 
Jak kalkulować koszty poszczególnych w/w odpadów tj. czy w ramach zmieszanych, czy komunalnych?
Jak potem Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą za wywieziony tonaż w/w/ odpadów.
 
Odpowiedź na pytania 4-5:
Koszty wyżej wymienionych odpadów należy kalkulować w ramach odpadów zmieszanych. Zamawiający będzie się z nich rozliczał z Wykonawcą na podstawie ilość (Mg) wywiezionych odpadów.
 

Uwaga proszę zapoznać się ze zmianami w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uwzględnić je w składanych ofertach. Jednocześnie informujemy ze uległ zmianie termin złożenia i otwarcia ofert.!!!!!

 

Numer ogłoszenia: 222436 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
 O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 218932 - 2013 data 06.06.2013 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, fax. 018 3534017.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 
W ogłoszeniu jest: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość pojemników, kontenerów i worków do zakresu przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku wystarczającej ilości pojemników, kontenerów i worków dla prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, za wszelkie powstałe okoliczności z tym związane odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych, liczby miejsc do gromadzenia odpadów (miejsca ustawienia pojemników), na podstawie danych wskazanych w rozdziale 4.7 SIWZ. 4.2 ZABUDOWA JEDNORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w workach. Worki zapewni Wykonawca i dostarczy je właścicielowi nieruchomości. Liczbę budynków jednorodzinnych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - dwa razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.3 ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy oraz pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach, kontenerach. Pojemniki zapewni Wykonawca (jeżeli właściciel nieruchomości nie dysponuje własnymi pojemnikami) i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Ilość budynków wielorodzinnych oraz miejsc gromadzenia odpadów podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać: Mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Ropie - w systemie workowym, pojemnikowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki, pojemniki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. W przypadku pozostałych nieruchomości niezabudowanych, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojemników dostosowanych do potrzeb właścicieli. Charakterystyka pojemników w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli na własny koszt dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f)odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w tych samych punktach, co dla zabudowy jednorodzinnej (zob. rozdział 4.2f SIWZ). 4.4 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca, w przypadku, gdy właściciel nie dysponuje własnymi. Liczbę nieruchomości niezamieszkałych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - dwa razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków i pojemników: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia właściciel nieruchomości. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów w pojemniki o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców oraz do rodzajów zbieranych selektywnie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykaz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, zostanie Wykonawcy udostępniony po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.6.Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego: a) Urządzenia do gromadzenia odpadów Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. Kolor - żółty, niebieski, zielony. b) Sprzęt techniczny Co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne o minimalnej kubaturze 10 m³ oraz minimum 2 samochody skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg. 4.7.Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1) Powierzchnia Gminy Ropa wynosi 4913,3390 ha. 2) Liczba mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Gminy Ropa wynosi 5487 z czego: 5396 w zabudowie jednorodzinnej oraz 91 osób w zabudowie wielorodzinnej z czego: 11 osób - mieszkańcy Ośrodka Zdrowia w Ropie 80 osób - mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce. 3)Liczba gospodarstw domowych wynosi 1085 z czego: 1083 w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 w zabudowie wielorodzinnej. 5) Liczba nieruchomości niezabudowanych, z których należy odebrać odpady wynosi: ok. 100 (z działalności gosp.) W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o ok. 5%. liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) - 1463 liczba budynków wielorodzinnych - 2 (bez osiedla hotelowego RZGW) liczba miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych (miejsca ustawienia pojemników) nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy - 7 Ponadto Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo Zamawiającemu: a) 100 szt. worków każdego rodzaju ( na odpady zmieszane oraz do segregacji), b) pojemniki na zużyte baterie o poj. min. 5 l - 5 sztuk c) pojemniki na leki - 2 szt., d) trójpaki do wewnętrznej segregacji odpadów 3x50l (min.) - 13 kpl, e) trój paki do wewnętrznej segregacji odpadów 3x30 l (min.) - 3 kpl, Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie gminy Ropa zmieszane odpady komunalne mogą być gromadzone w następujących rodzajach pojemników: a) 120 l. c) 1100 l. d) 5 m3 i więcej. Charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów na terenach zabudowy wielorodzinnej: a) pojemność co najmniej 1000 litrów, Charakterystyka pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych: a) pojemniki koloru żółtego z napisem plastik, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, b) pojemniki koloru niebieskiego z napisem papier; wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, c) pojemnik koloru zielonego z napisem szkło, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej: worki z folii polietylenowej o pojemności i grubości zapewniającej szczelność w kolorze: a) żółtym z nadrukiem plastik, b) niebieskim z nadrukiem papier, c) pojemnik koloru zielonego z napisem szkło, Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których prowadzona będzie zbiórka odpadów. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Szczegółowy zakres prac reguluje: - nazwa i kod CPV, - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumenty stanowiące opis szczegółowego zakresu usług należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień. 5. WARUNKI WYKONANIA USŁUG OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie lata trwania umowy. Harmonogram na rok 2013 Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji do dnia 26 czerwca 2013r. 2) Wykonawca na obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki do dnia 30 czerwca 2013r. Wielkość i ilość worków do ilości osób zamieszkujących poszczególne gospodarstwa domowe dostosowuje Wykonawca. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełniania tego warunku z przyczyn niezależnych od wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej trzydniowych w godzinach 8:00 - 20:00. 3) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informację o liczbie i rodzaju wydanych pojemników i worków. Sprawozdanie obejmować będzie każdy miesiąc wykonywanej usługi. Ilość odebranych odpadów winna być podana w kilogramach. Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - mieszane, segregowane oraz miejsce ich unieszkodliwiania i odzysku. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Raporty i informacje dotyczące wywozu odpadów powinny być dostosowane do systemu informatycznego Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyposażenia Wykonawcy w urządzenia do zdalnego wprowadzania danych. 4) W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych na zasadach opisanych w ppkt 2. Na uzasadniony liczbą osób wniosek rodziny Wykonawca może dokonać wymiany pojemnika na mniejszy lub większy. O każdej zmianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. 5) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.ropa.pl oraz w formie kolorowych wydruków, które będzie dystrybuował. 6) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. Na wezwanie Zamawiającego jest obowiązany do ich napraw, systematycznych konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. 7) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 8) Wykonawca przekaże pojemniki w użytkowanie mieszkańcom budynków wielorodzinnych oraz gminnym jednostkom. Zamawiający przejmie odpowiedzialność za pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. 9) Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 10) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.) b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) c. uchwały nr XXIII/182/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa 11) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska) poza terenem gminy Ropa. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 12) System odbierania odpadów komunalnych obejmuje odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 
W ogłoszeniu powinno być: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość pojemników, kontenerów i worków do zakresu przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku wystarczającej ilości pojemników, kontenerów i worków dla prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, za wszelkie powstałe okoliczności z tym związane odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych, liczby miejsc do gromadzenia odpadów (miejsca ustawienia pojemników), na podstawie danych wskazanych w rozdziale 4.7 SIWZ. 4.2 ZABUDOWA JEDNORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w workach. Worki zapewni Wykonawca i dostarczy je właścicielowi nieruchomości. Liczbę budynków jednorodzinnych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - dwa razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.3 ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy oraz pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach, kontenerach. Pojemniki zapewni Wykonawca (jeżeli właściciel nieruchomości nie dysponuje własnymi pojemnikami) i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Ilość budynków wielorodzinnych oraz miejsc gromadzenia odpadów podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać: Mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Ropie - w systemie workowym, pojemnikowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki, pojemniki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. W przypadku pozostałych nieruchomości niezabudowanych, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojemników dostosowanych do potrzeb właścicieli. Charakterystyka pojemników w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli na własny koszt dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w tych samych punktach, co dla zabudowy jednorodzinnej (zob. rozdział 4.2f SIWZ). 4.4 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca, w przypadku, gdy właściciel nie dysponuje własnymi. Liczbę nieruchomości niezamieszkałych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - dwa razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków i pojemników: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia właściciel nieruchomości. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów w pojemniki o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców oraz do rodzajów zbieranych selektywnie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykaz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, zostanie Wykonawcy udostępniony po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.6 Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego: 1) Urządzenia do gromadzenia odpadów a) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. Kolor - żółty, niebieski, zielony. b) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. Kolor - czarny. 2) Sprzęt techniczny Co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne o minimalnej kubaturze 10 m³ , minimum 2 samochody skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg oraz co najmniej 1 samochód (tzw. bramowiec) przystosowanym do przewozu kontenerów.. 4.7 Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1) Powierzchnia Gminy Ropa wynosi 4913,3390 ha. 2) Liczba mieszkańców gminy. 3) Liczba mieszkańców Gminy Ropa wynosi 5487 z czego: 5396 w zabudowie jednorodzinnej oraz 91 osób w zabudowie wielorodzinnej z czego: 11 osób - mieszkańcy Ośrodka Zdrowia w Ropie 80 osób - mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce. 4) Liczba gospodarstw domowych wynosi 1085 z czego: 1083 w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 w zabudowie wielorodzinnej. 5) Liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których należy odebrać odpady wynosi: ok. 100 (z działalności gosp.) W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby domowych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz liczby mieszkańców o ok. 5%. liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) - 1463 liczba budynków wielorodzinnych - 2 liczba budynków hotelowych - 1 (obiekt RZGW) liczba miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych (miejsca ustawienia pojemników) nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy - 7 W ostatnich trzech latach, z terenu Gminy Ropa wywieziono następującą ilość odpadów zmieszanych: 1) 2012 r. - 799,27 Mg, 2) 2011 r. - 788 Mg, 3) 2010 r. - 808 Mg. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców Gminy Ropa deklaracjami, około 90% właścicieli nieruchomości, zadeklarowało, że będzie segregować odpady komunalne. Ponadto Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo Zamawiającemu: a) 100 szt. worków każdego rodzaju ( na odpady zmieszane oraz do segregacji tj. papier, szkło, plastik), b) pojemniki na zużyte baterie o poj. min. 5 l - 5 sztuk c) pojemniki na leki - 2 szt., d) trójpaki do wewnętrznej segregacji odpadów 3x50l (min.) - 13 kpl, e) trój paki do wewnętrznej segregacji odpadów 3x30 l (min.) - 3 kpl, Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie gminy Ropa zmieszane odpady komunalne mogą być gromadzone w następujących rodzajach pojemników: a) 120 l. b) 1100 l. c) 5 m3 i więcej. Charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów na terenach zabudowy wielorodzinnej: a) pojemność co najmniej 1000 litrów, Charakterystyka pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych: a) pojemniki koloru żółtego z napisem plastik, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, b) pojemniki koloru niebieskiego z napisem papier; wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, c) pojemnik koloru zielonego z napisem szkło, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej: Pojemniki, worki z folii polietylenowej o pojemności i grubości zapewniającej szczelność w kolorze: a) żółtym z nadrukiem plastik, b) niebieskim z nadrukiem papier c) zielony z napisem szkło, Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których prowadzona będzie zbiórka odpadów. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Szczegółowy zakres prac reguluje: - nazwa i kod CPV, - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumenty stanowiące opis szczegółowego zakresu usług należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień. 5. WARUNKI WYKONANIA USŁUG OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie lata trwania umowy. Harmonogram na rok 2013 Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji do dnia 26 czerwca 2013r. 2) Wykonawca na obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki do dnia 30 czerwca 2013r. Wielkość i ilość worków do ilości osób zamieszkujących poszczególne gospodarstwa domowe dostosowuje Wykonawca. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełniania tego warunku z przyczyn niezależnych od wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej trzydniowych w godzinach 8:00 - 20:00. 3) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informację o liczbie i rodzaju wydanych pojemników i worków. Sprawozdanie obejmować będzie każdy miesiąc wykonywanej usługi. Ilość odebranych odpadów winna być podana w kilogramach. Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - mieszane, segregowane oraz miejsce ich unieszkodliwiania i odzysku. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Raporty i informacje dotyczące wywozu odpadów powinny być dostosowane do systemu informatycznego Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyposażenia Wykonawcy w urządzenia do zdalnego wprowadzania danych. 4) W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych na zasadach opisanych w ppkt 2. Na uzasadniony liczbą osób wniosek rodziny Wykonawca może dokonać wymiany pojemnika na mniejszy lub większy. O każdej zmianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. 5) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.ropa.pl oraz w formie kolorowych wydruków, które będzie dystrybuował. 6) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. Na wezwanie Zamawiającego jest obowiązany do ich napraw, systematycznych konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. 7) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 8) Wykonawca przekaże pojemniki w użytkowanie mieszkańcom budynków wielorodzinnych oraz gminnym jednostkom. Zamawiający przejmie odpowiedzialność za pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. 9) Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 10) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.) b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) c. uchwały nr XXIII/182/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa 11) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska) poza terenem gminy Ropa. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 12) System odbierania i zagospodarowania odpadów obejmuje odpady powstające na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
 
W ogłoszeniu jest: W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającemu żąda: W szczególności Wykonawca powinien posiadać: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w drodze decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01 , b) aktualne zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa, dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012r. Nr 391) oraz c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - dokumentów, o których mowa w lit. a) - c) powyżej..
 
W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającemu żąda: W szczególności Wykonawca powinien posiadać: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w drodze decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, b) aktualne zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa, dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012r. Nr 391) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - dokumentów, o których mowa w lit. a) - b) powyżej..
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 
W ogłoszeniu jest: 14.06.2013 godzina 11:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu w siedzibie zamawiającego (pokój nr 3): Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733.
 
W ogłoszeniu powinno być: 17.06.2013 godzina 11:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu w siedzibie zamawiającego (pokój nr 3): Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733.
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
 
W ogłoszeniu jest: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, w zw. art. 67 ust. 2.
 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, w zw. art. 67 ust. 2.
 

 

Ropa: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa
Numer ogłoszenia: 218932 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ropa. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość pojemników, kontenerów i worków do zakresu przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku wystarczającej ilości pojemników, kontenerów i worków dla prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, za wszelkie powstałe okoliczności z tym związane odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych, liczby miejsc do gromadzenia odpadów (miejsca ustawienia pojemników), na podstawie danych wskazanych w rozdziale 4.7 SIWZ. 4.2 ZABUDOWA JEDNORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w workach. Worki zapewni Wykonawca i dostarczy je właścicielowi nieruchomości. Liczbę budynków jednorodzinnych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - dwa razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.3 ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy oraz pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach, kontenerach. Pojemniki zapewni Wykonawca (jeżeli właściciel nieruchomości nie dysponuje własnymi pojemnikami) i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Ilość budynków wielorodzinnych oraz miejsc gromadzenia odpadów podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - 2 razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać: Mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Ropie - w systemie workowym, pojemnikowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki, pojemniki zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. W przypadku pozostałych nieruchomości niezabudowanych, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojemników dostosowanych do potrzeb właścicieli. Charakterystyka pojemników w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli na własny koszt dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f)odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w tych samych punktach, co dla zabudowy jednorodzinnej (zob. rozdział 4.2f SIWZ). 4.4 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca, w przypadku, gdy właściciel nie dysponuje własnymi. Liczbę nieruchomości niezamieszkałych podano w rozdziale 4.7 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu - dwa razy w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków i pojemników: żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz drobnego metalu niebieski - na odpady z papieru, zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła Worki zapewnia właściciel nieruchomości. Charakterystyka worków w rozdziale 4.6 SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. c) odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. d) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - jeden raz w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do kontenera ustawionego w wyznaczonym miejscu. e) odpady budowlane Odpady z drobnych remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poprzez drobne remonty rozumie się naprawę lub wymianę w niewielkim zakresie (tj. nie obejmujących gruntownej wymiany dokonywanej w całym obiekcie budowlanym) zamontowanych instalacji, posadzek, podłóg, płytek ceramicznych lub innych materiałów użytych dla prac wykończeniowych wewnątrz obiektu budowlanego. Odbiór odpadów budowlanych z remontów odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03) będą odbierane w wyznaczonych punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 5). 4.5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów w pojemniki o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców oraz do rodzajów zbieranych selektywnie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykaz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, zostanie Wykonawcy udostępniony po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.6.Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego: a) Urządzenia do gromadzenia odpadów Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. Kolor - żółty, niebieski, zielony. b) Sprzęt techniczny Co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne o minimalnej kubaturze 10 m³ oraz minimum 2 samochody skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg. 4.7.Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1) Powierzchnia Gminy Ropa wynosi 4913,3390 ha. 2) Liczba mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Gminy Ropa wynosi 5487 z czego: 5396 w zabudowie jednorodzinnej oraz 91 osób w zabudowie wielorodzinnej z czego: 11 osób - mieszkańcy Ośrodka Zdrowia w Ropie 80 osób - mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce. 3)Liczba gospodarstw domowych wynosi 1085 z czego: 1083 w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 w zabudowie wielorodzinnej. 5) Liczba nieruchomości niezabudowanych, z których należy odebrać odpady wynosi: ok. 100 (z działalności gosp.) W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o ok. 5%. liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) - 1463 liczba budynków wielorodzinnych - 2 (bez osiedla hotelowego RZGW) liczba miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych (miejsca ustawienia pojemników) nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy - 7 Ponadto Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo Zamawiającemu: a) 100 szt. worków każdego rodzaju ( na odpady zmieszane oraz do segregacji), b) pojemniki na zużyte baterie o poj. min. 5 l - 5 sztuk c) pojemniki na leki - 2 szt., d) trójpaki do wewnętrznej segregacji odpadów 3x50l (min.) - 13 kpl, e) trój paki do wewnętrznej segregacji odpadów 3x30 l (min.) - 3 kpl, Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie gminy Ropa zmieszane odpady komunalne mogą być gromadzone w następujących rodzajach pojemników: a) 120 l. c) 1100 l. d) 5 m3 i więcej. Charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów na terenach zabudowy wielorodzinnej: a) pojemność co najmniej 1000 litrów, Charakterystyka pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych: a) pojemniki koloru żółtego z napisem plastik, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, b) pojemniki koloru niebieskiego z napisem papier; wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, c) pojemnik koloru zielonego z napisem szkło, wielkością dostosowane do potrzeb użytkownika, Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej: worki z folii polietylenowej o pojemności i grubości zapewniającej szczelność w kolorze: a) żółtym z nadrukiem plastik, b) niebieskim z nadrukiem papier, c) pojemnik koloru zielonego z napisem szkło, Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których prowadzona będzie zbiórka odpadów. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Szczegółowy zakres prac reguluje: - nazwa i kod CPV, - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumenty stanowiące opis szczegółowego zakresu usług należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień. 5. WARUNKI WYKONANIA USŁUG OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie lata trwania umowy. Harmonogram na rok 2013 Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji do dnia 26 czerwca 2013r. 2) Wykonawca na obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki do dnia 30 czerwca 2013r. Wielkość i ilość worków do ilości osób zamieszkujących poszczególne gospodarstwa domowe dostosowuje Wykonawca. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełniania tego warunku z przyczyn niezależnych od wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej trzydniowych w godzinach 8:00 - 20:00. 3) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informację o liczbie i rodzaju wydanych pojemników i worków. Sprawozdanie obejmować będzie każdy miesiąc wykonywanej usługi. Ilość odebranych odpadów winna być podana w kilogramach. Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - mieszane, segregowane oraz miejsce ich unieszkodliwiania i odzysku. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Raporty i informacje dotyczące wywozu odpadów powinny być dostosowane do systemu informatycznego Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyposażenia Wykonawcy w urządzenia do zdalnego wprowadzania danych. 4) W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych na zasadach opisanych w ppkt 2. Na uzasadniony liczbą osób wniosek rodziny Wykonawca może dokonać wymiany pojemnika na mniejszy lub większy. O każdej zmianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. 5) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.ropa.pl oraz w formie kolorowych wydruków, które będzie dystrybuował. 6) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. Na wezwanie Zamawiającego jest obowiązany do ich napraw, systematycznych konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. 7) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 8) Wykonawca przekaże pojemniki w użytkowanie mieszkańcom budynków wielorodzinnych oraz gminnym jednostkom. Zamawiający przejmie odpowiedzialność za pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. 9) Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 10) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.) b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) c. uchwały nr XXIII/182/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa 11) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska) poza terenem gminy Ropa. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 12) System odbierania odpadów komunalnych obejmuje odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, w zw. art. 67 ust. 2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN, (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem wadium w przetargu nieograniczonym - SPRAWA ZPD.271.6.2013 3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form: a) pieniądzu na konto Urzędu Gminy Ropa rachunek nr BS Gorlice 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd¬nościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) poręczeniach bankowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 5. Wadium wniesione w pieniądzu musi być potwierdzone w ofercie kserokopią wpłaty. 6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie ustalonej w pkt 4 b) do 4 f) musi być zdeponowane w oryginale w Kasie Urzędu gminy przed terminem składania ofert (pokój nr 6), a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 8. Wadium dla grupy Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającemu żąda: W szczególności Wykonawca powinien posiadać: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w drodze decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01 , b) aktualne zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa, dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012r. Nr 391) oraz c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - dokumentów, o których mowa w lit. a) - c) powyżej.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającemu żąda: Wykonania, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonywania, jednej usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy, o masie łącznej min. 700 Mg., w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych* usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - dowodów**, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; * Wykonawca samodzielnie ustala, które usługi uznaje za główne i tylko te wskazuje w wykazie usług oraz tylko dla tych przedstawia dowody. ** Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wczesnej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w miejsce poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 poprzednio obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego, którego opis sposobu spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającego żąda: Dysponowania specjalistycznym sprzętem, w tym co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi - bezpylnymi, o minimalnej kubaturze 10 m³, minimum 2 samochodami skrzyniowymi, o ładowności minimalnej 3,5 Mg oraz co najmniej 1 samochodem (bramowcem) przystosowanym do przewozu kontenerów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu narzędzi i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu realizacji w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca samodzielnie ustala, które usługi uznaje za główne i tylko te przedstawia w wykazie. Ponadto, z treści wykazu musi jasno wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, wskazanego w pkt. 9.2 IDW (wiedza i doświadczenie).;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (zał. 1 do IDW). 2) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 - 11. 2. Zmiana może obejmować: 1) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, 3) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadania, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży: - opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, - szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego ust. 5 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 i 6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy lub zmiany cen umowy, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy, przy przyjęciu których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 10. Zmiana niniejszej umowy może także nastąpić w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. 11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu. 12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 11 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 38-312 Ropa 733, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 11:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu w siedzibie zamawiającego (pokój nr 3): Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

img.iap.pl/s/178/200278/Edytor/File/2013_odpady/SIWZ_-_ODBIOR_ODPADOW_Z_GOSPODARSTW_-_2013_(1).doc