2019

Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu.

Ogłoszenie nr 521691-N-2019 z dnia 2019-03-06 r. Gmina Ropa: Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu.

Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 15.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ropa nr V/32/l 9 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym, zarządzam co następuje:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie”

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie” nr projektu: RPMP.05.03.02-12-0995/17

Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu

UWAGA !!! Proszę uwzględnić odpowiedzi na pytania. Ogłoszenie nr 536776-N-2019 z dnia 2019-04-11 r. Gmina Ropa: Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Informacja z otwarcia ofert, Ogłoszenie nr 573206-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Remont dróg gminnych - 2019 - I i II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn.: ODBIERANIE TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIE ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROPA W OKRESIE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2020r.