Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 r.

Przydatne linki:

prezydent2015.pkw.gov.pl

prezydent2015.nowy-sacz.pkw.gov.pl

 

 

 

 

  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ropa

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

 

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

oraz o wyznaczeniu obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych

na dzień 10 maja 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Ropa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o numerach, granicach obwodów głosowania i  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo              Klimkówka

Dom Pomocy Społecznej

w Klimkówce

Klimkówka 67

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

2

Sołectwo              Łosie

Szkoła Podstawowa w Łosiu

Łosie 120

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

3

Część sołectwa Ropa

Od strony południowo-wschodniej granica z miejscowością Klimkówka, od strony wschodniej granica z miejscowością Łosie, od strony północno-wschodniej granica z miejscowością Szymbark, od strony północno zachodniej i zachodniej rzeka Ropa do działki nr 3649 do drogi gminnej nr 3543 i dalej tą drogą, a następnie  droga gminna nr 3526 do granicy z miejscowością Wawrzka, od strony południowo zachodniej i południowej granica z miejscowością Wawrzka i Brunary.

 

Urząd Gminy Ropa

( świetlica)

Ropa 733

 

4

Część sołectwa Ropa

Od strony północno wschodniej granica z miejscowością Szymbark, od strony północno-zachodniej granica z miejscowością Gródek, od strony południowo-zachodniej granica z miejscowością Grybów do działki leśnej nr 3663 i dalej jej granica do drogi gminnej nr 3464, od strony południowej droga gminna Nr 3464 do działki 2955 i dalej ciek wodny nr 3652 do rzeki Ropa, od strony południowo-wschodniej rzeka Ropa do granicy z miejscowością Szymbark.

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

w Ropie

Ropa 780

5

Część sołectwa   Ropa

Od strony północnej ciek wodny nr 3652 do działki nr 2955 i dalej droga gminna nr 3464 do granicy działki leśnej nr 3663, od strony zachodniej granica działki leśnej nr 3663
i granica z miejscowością Wawrzka do drogi gminnej nr 3526, od strony południowo-wschodniej droga nr 3526, dalej droga nr 3543 i ciek wodny nr 3649 i działka nr 3540 do rzeki Ropa, od strony wschodniej rzeka Ropa do cieku wodnego nr 3652.

 

 

Urząd Gminy Ropa

( sala obrad)

Ropa 733

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
w terminie do dnia 5 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Ropa.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do  dnia 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Ropa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

Wyborca może głosować korespondencyjne. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Ropa w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać
w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733, pokój nr 5 (II piętro) lub pod nr telefonów (18) 353 40 14, (18) 353 40 17 lub w formie elektronicznej pisząc na adres e –mail gmina@ropa.iap.pl

 

 

 

 

 

 

                                                                                              W Ó J T

                                                                 

(-) Jan MORAŃDA