Informacja statystyczna

Powierzchnia gminy Ropa: 49,09 km2  (Ropa 25,80 km2, Łosie 13,13 km2, Klimkówka – 25,80 km2)
Liczba ludności według stanu na 31 grudnia 2010r. łączna 5236, 
gęstość zaludnienie os/km2 106,66
liczba gosp. domowych 1258, 

Dane demograficzne

LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII)

Ludność faktycznie zamieszkała

-

osoba

5236

kobiety

-

osoba

2598

mężczyźni

-

osoba

2638

Ludność według grup wieku:

0-4 lat

-

osoba

363

5-9 lat

-

osoba

366

10-14 lat

-

osoba

373

15-19 lat

-

osoba

398

20-24 lat

-

osoba

452

25-29 lat

-

osoba

432

30-34 lat

-

osoba

383

35-39 lat

-

osoba

397

40-44 lat

-

osoba

349

45-49 lat

-

osoba

337

50-54 lat

-

osoba

305

55-59 lat

-

osoba

242

60-64 lat

-

osoba

209

65-69 lat

-

osoba

142

70 lat i więcej

-

osoba

488

Ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia)

-

osoba

107

Ludność w wieku:

przedprodukcyjnym

-

osoba

1326

produkcyjnym

-

osoba

3180

poprodukcyjnym

-

osoba

730

W % ogółem ludność w wieku:

przedprodukcyjnym

-

%

25,3

produkcyjnym

-

%

60,7

poprodukcyjnym

-

%

13,9

Wskaźniki obciążenia demograficznego

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

-

osoba

64,7

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

-

osoba

55,1

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

-

osoba

23,0

Kobiety na 100 mężczyzn

-

osoba

98

Na 1000 ludności:

zgony

-

-

9,5

przyrost naturalny

-

-

5,3

urodzenia żywe

-

-

14,9

małżeństwa zawarte w ciągu roku

-

-

7,1

Saldo migracji na pobyt stały

saldo migracji gminnych wewnętrznych

-

osoba

-4

saldo migracji zagranicznych

-

osoba

-4

Rynek pracy

RYNEK PRACY (STAN W DNIU 31 XII)

Pracujący*

* W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; łącznie z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dane szacunkowe).

ogółem

-

osoba

258

mężczyźni

-

osoba

75

kobiety

-

osoba

183

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

-

osoba

237

mężczyźni

-

osoba

76

kobiety

-

osoba

161

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

ogółem

-

%

0

kobiety

-

%

0

mężczyźni

-

%

0

Edukacja i wychowanie

EDUKACJA I WYCHOWANIE

Placówki wychowania przedszkolnego

przedszkola bez specjalnych

-

ob.

2

przedszkola specjalne

-

ob.

0

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

-

ob.

1

zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych

-

ob.

0

punkty przedszkolne bez specjalnych

-

ob.

0

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

przedszkola bez specjalnych

-

osoba

125

przedszkola specjalne

-

osoba

0

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

-

osoba

12

zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych

-

osoba

0

punkty przedszkolne bez specjalnych

-

osoba

0

Miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego

przedszkola bez specjalnych

-

msc

125

przedszkola specjalne

-

msc

0

zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych

-

msc

0

punkty przedszkolne bez specjalnych

-

msc

0

Szkoły podstawowe

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

-

ob.

3

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży

-

ob.

0

szkoły podstawowe dla dorosłych

-

ob.

0

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych - uczniowie

-

osoba

447

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży - uczniowie

-

osoba

0

szkoły podstawowe dla dorosłych - uczniowie

-

osoba

0

Szkoły gimnazjalne

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

-

ob.

1

gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne

-

ob.

0

gimnazja dla dorosłych

-

ob.

0

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych - uczniowie

-

osoba

197

gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne - uczniowie

-

osoba

0

gimnazja dla dorosłych - uczniowie

-

osoba

0

Kultura fizyczna, sport i rekreacja

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA

Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS

kluby

-

szt

4

sekcje sportowe

-

szt

7

członkowie

-

osoba

330

ćwiczący ogółem

-

osoba

286

mężczyźni

-

osoba

228

kobiety

-

osoba

58

ćwiczący do lat 18 ogółem

-

osoba

210

chłopcy

-

osoba

167

dziewczęta

-

osoba

43

trenerzy

-

osoba

2

instruktorzy sportowi

-

osoba

5

inne osoby prowadzące zajęcia sportowe

-

osoba

6

Gospodarka

GOSPODARKA

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)

ogółem

-

jed.gosp.

474

sektor publiczny

-

jed.gosp.

16

sektor prywatny

-

jed.gosp.

458

Jednostki wpisane do rejestru REGON wg PKD 2004

Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

-

jed.gosp.

-

Sekcja B - Rybactwo

-

jed.gosp.

-

Sekcja C - Górnictwo

-

jed.gosp.

-

Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe

-

jed.gosp.

-

Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

jed.gosp.

-

Sekcja F - Budownictwo

-

jed.gosp.

-

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

-

jed.gosp.

-

Sekcja H - Hotele i restauracje

-

jed.gosp.

-

Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność

-

jed.gosp.

-

Sekcja J - Pośrednictwo finansowe

-

jed.gosp.

-

Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

-

jed.gosp.

-

Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

-

jed.gosp.

-

Sekcja M - Edukacja

-

jed.gosp.

-

Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

-

jed.gosp.

-

Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

-

jed.gosp.

-

Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

-

jed.gosp.

-

Sekcja Q - Organizacje i zespoły eksterytorialne

-

jed.gosp.

-

Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

-

jed.gosp.

48

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie

-

jed.gosp.

0

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

-

jed.gosp.

46

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

-

jed.gosp.

0

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

-

jed.gosp.

2

Sekcja F - Budownictwo

-

jed.gosp.

228

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

-

jed.gosp.

49

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

-

jed.gosp.

24

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

-

jed.gosp.

12

Sekcja J - Informacja i komunikacja

-

jed.gosp.

0

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

-

jed.gosp.

8

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

-

jed.gosp.

1

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

-

jed.gosp.

7

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

-

jed.gosp.

5

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

-

jed.gosp.

6

Sekcja P - Edukacja

-

jed.gosp.

9

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

-

jed.gosp.

11

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

-

jed.gosp.

5

Sekcja S - Pozostała działalność usługowa

-

jed.gosp.

13

Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

-

jed.gosp.

0

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne

-

jed.gosp.

0

Ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA

Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza

pyłowych

-

t/r

-

gazowych

-

t/r

-

Parki narodowe

-

ha

0

Rezerwaty przyrody

-

ha

0

Parki krajobrazowe

-

ha

0

Obszary chronionego krajobrazu

-

ha

3893,0

Pomniki przyrody

-

szt

0

Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków

-

szt

1

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskie i wiejskie

-

osoba

80

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności

ogółem

-

dam3

3,9

przemysł

-

dam3

0

rolnictwo i leśnictwo

-

dam3

0

eksploatacja sieci wodociągowej

-

dam3

3,9

gospodarstwa domowe

-

dam3

3,9

Dochody i wydatki budżetu gminy

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

* Do roku 2005 dane prezentowane z dokładnością do 1 zł.

Dochody budżetu gminy

dochody ogółem

-

18833747,05

dochody własne

-

2112504,99

dotacje ogółem (celowe + dotacje paragrafy 200, 620)

-

7287930,06

subwencje ogólne

-

9433312,00

subwencje na zadania oświatowe

-

4779561,00

środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej

-

-

dochody ogółem na 1 mieszkańca

-

3611,46

dochody własne na 1 mieszkańca

-

405,08

Wydatki z budżetu gminy

wydatki ogółem

-

19365324,64

wydatki majątkowe ogółem

-

5052755,54

wydatki majątkowe inwestycyjne

-

5052755,54

wydatki bieżące ogółem

-

14312569,10

wydatki bieżące na wynagrodzenia

-

6044269,94

wydatki ogółem na 1 mieszkańca

-

3713

z ogółem na:

administrację publiczną

-

1919114,87

bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

-

352369,53

gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

-

377159,48

gospodarkę mieszkaniową

-

898097,40

kulturę fizyczną i sport

-

1176864,85

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

-

379744,30

ochronę zdrowia

-

89541,84

oświatę i wychowanie

-

7110067,79

pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

-

3841519,32

rolnictwo i łowiectwo

-

117301,69

transport i łączność

-

2810343,41