Rewitalizacja gminy

24.02.2016 r.

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Ropa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Ropa.

Interesariusze konsultacji społecznych
Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1.    Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2.    Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3.    Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4.    Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
5.    Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
6.    Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8.    Organy władzy publicznej;
9.    Podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych
Konsultacje rozpoczną się dn. 24 lutego 2017 r. i potrwają do dn. 27 marca 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1.    Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Ropa w pokoju 13
2.    Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email gmina@ropa.iap.pl.
3.    Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:
o    dnia 6.03.2017 o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Ropa
4.    Spotkania z grupą przedstawicielską (organizacje pozarządowe, NGO)
o    dnia 6.03.2017 o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Ropa
5.    Spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Łosiu oraz z mieszkańcami i Radą Sołecką
o     dnia 8.03.2017 r. o godzinie 12.00 w remizie OSP Łosie.
Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym https://bip.malopolska.pl/ugropa oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 lub sekretariacie . Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Tomasz Zając.

Diagnoza Ropa.pdf

Formularz konsultacyjny Gmina Ropa.docx

Projekt uchwały.docx

 


10 listopada 2016

Informujemy, że decyzją Wójta Gminy Ropa wydłużony został czas realizacji zadania wykonania „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ROPA NA LATA 2016-2023” zapisany w załaczniku - zaproszeniu do składania ofert z 2 listopada 2016 do dnia 31 marca 2017r., 


Ropa 2 listopada 2016r.

Zapraszamy do składania ofert na zadanie wykonania „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ROPA NA LATA 2016-2023”. Wszystkie informacje o zapytaniu ofertowym znajdują się w załącznikach

Program Rewitalizacji Gminy Ropa – Zaproszenie do składania ofert 2 listopada 2016

Wzór umowy  - 2 listopada 2016

do pobrania poniżej

 


Ropa, 24.10.2016 r.

Informujemy o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 06.10.2016 r. na zadanie pn. wykonanie „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ROPA NA LATA 2016-2023”.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia ofert z dnia 6.10.2016r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ropa.iap.pl w późniejszym terminie.


             

                                     Ropa, 6 października 2016r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT  na zadanie pn. wykonanie „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ROPA NA LATA 2016-2023”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ROPA NA LATA 2016-2023”. Dokument musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

  • Ustawą z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji
  • Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju
  • Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji poprzedzi opracowanie przez Wykonawcę Diagnozy, stanowiącej podstawę dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.

Wykonawca odpowiedzialny będzie ponadto za moderację konsultacji społecznych na wszystkich etapach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uwagi:

W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Ropa, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu (7.20 – 15.20), telefonicznie pod nr 18 3534017 lub drogą e-mail: tomaszzajac@ropa.iap.pl Osoba do kontaktu: Tomasz Zając.

Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa – sekretariat lub drogą elektroniczną e-mailem na adres gmina@ropa.iap.pl , do dnia 13.10.2016r do godz. 15.20 .

2. Po tym terminie w ciągu 7 dni zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.

4. Termin wykonania opracowania: 31.01.2017.

Załączniki: 1. Formularz ofertowy – Załącznik

Uwaga: Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Ropa

Jan Morańda