Informacje dla rolników

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wtorek, 15 stycznia 2019

Małopolski Urząd Wojewódzki informuje o zmianach ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkc ji rolnej. Zmiany dotyczą oznaczenie kodu oleju napędowego, zwiększenia limitu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, średnia roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta oraz zmiany wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Szczegóły wyżej wymienionych tematów w załączniku.

Załączniki


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Urząd Gminy w Ropie informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1079) – Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 31 maja 2015 roku, wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty:

1) druk zgłoszenia kandydata,

2) druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie,

3) czytelnie wypełnioną listę popierającą kandydata, zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. W okręgu wyborczym, w którym liczba członków wynosi mniej niż 50, listę podpisów zawierającą, co najmniej 10% członków danej Izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.

Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej MIR: www.mir-krakow.pl w zakładce „wybory do izb 2015” lub w Urzędzie Gminy Ropa  pokój Nr 11.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia      11 maja 2015 r. (w godzinach pracy Urzędu Gminy) do komisji okręgowych w celu zarejestrowania.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

 

Termin wykonania czynności

Rodzaj czynności

najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania

najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.

- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,

- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r.

udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24ºº

30 maja 2015r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24ºº

30 maja 2015r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8ºº – 18ºº

31 maja 2015 r.

głosowanie – Urząd Gminy Ropa, sala konferencyjna

najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Urzędzie Gminy Ropa – pok. Nr 11 lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy  złożyć  do dnia 11.05.2015 r., do godz. 15: 00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Urząd Gminy Ropa


 

X Seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich w Gorlicach

 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ  wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Zespołem Terenowym w Gorlicach organizują w dniu

25 marca 2015 r. w Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach  X Seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich. Współorganizatorami seminarium są: starostwo powiatowe w Gorlicach oraz Gorlickie Centrum Kultury.

 

Wiodącym tematem będzie strój i ubiór ludowy Pogórzan w programach scenicznych oraz innych prezentacjach (kiermasze, konkursy potraw itp.). Dostosowanie do wieku, odpowiedni dobór materiałów.

Seminarium poprowadzi Pani Maria Brylak Załuska - etnograf.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli: KGW, grup śpiewaczych
i obrzędowych, zespołów regionalnych, lokalnych grup działania, animatorów kultury ludowej regionu etnograficznego Pogórza, z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego (gminy Grybów, Korzenna) oraz tarnowskiego (gminy Ciężkowice, Rzepiennik).

 

Zachęcamy do przywiezienia ze sobą elementów lub kompletów strojów ludowych, które Państwo posiadacie do wykorzystania w trakcie  konsultacji z etnografem. Prosimy by elementy strojów/ubiorów przywozić wraz z wieszakami. Informujemy również, że będzie możliwe nabycie (za odpłatnością) książki pt: Tańce i Pieśni Pogórzan - pracy zbiorowej pod redakcją Henryka Kusia, wydanej przez stowarzyszenie GRYF w Bobowej.

 

Imienne zgłoszenia prosimy kierować pisemnie lub elektronicznie (na załączonych kartach zgłoszenia) do dnia 13 marca 2015 r. na adres głównego organizatora:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem: seminarium KGW

lub na  adres elektroniczny: z.skwarlo@mcksokol.pl

 

Seminarium jest płatne - 10 zł od osoby (w tym vat) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dydaktycznych. Inne koszty organizacyjne (druk materiałów, korespondencja, sala, poczęstunek) - pokrywają organizatorzy i współorganizatorzy. Opłatę należy uiścić po przyjeździe na miejsce szkolenia. W przypadku,  gdy  odpłatność za seminarium pokrywa instytucja delegująca, istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury VAT. W takiej sytuacji akredytację należy wpłacić na konto MCK SOKÓŁ: Bank Pekao S.A. O/Nowy Sącz 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 z dopiskiem: seminarium KGW.

 

Niezbędnych informacji udzielają:

w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Zofia Skwarło,

tel.18/4482624, 4482610, 533951127, e-mail;  z.skwarlo@mcksokol.pl

w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach -  Zespole Terenowym w Gorlicach - Lucyna Kmak, tel/fax 18-3524395, 510077417, e-mail: gorlice@modr.pl

Do pobrania: