Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016

 Ropa 30 listopada 2015r.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Wójt Gminy Ropa informuje, że w wyniku ogłoszonych w dniu19 października 2015r. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, w wyznaczonym terminie konsultacji, tj. do 20 listopada 2015r. wpłynęła jedna uwaga podmiotu uprawnionego do udziału w konsultacjach. Proponowane zmiany oraz stanowisko Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem znajduje się w poniższej tabeli – zestawieniu zgłoszonych stanowisk podczas konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami na rok 2016.

 

Lp.

Aktualny zapis programu

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

Podmiot zgłaszający stanowisko

Stanowisko Wójta Gminy Ropa wraz z uzasadnieniem

1

Prowadzenie ośrodka wsparcia seniorów w integracji z młodzieżą

Rozbudowa usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób starszych niepełnosprawnych. Aktywizacje seniorów

Spółdzielnia realizuje od kilku lat zadania publiczne na terenie Powiatu Gorlickiego dedykując swoje usługi osobom starszym i niepełnosprawnym. Kładzie nacisk na pomoc seniorom, świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i gospodarczych w warunkach domowych. Aktywizuje seniorów zdolnych do działań samodzielnych, chodzących, mających lekkie lub umiarkowane stopnie niepełnosprawności. Przeciwdziała marginalizacji oraz odtrąceniu społecznemu.

Spółdzielnia Socjalna „Enter@” ul. Łukasiewicza 2, 38 – 300 Gorlice

Uwaga nieuwzględniona.

 

Aktualny zapis dotyczy integracji seniorów z młodzieżą. Proponowane zmiany dotyczą poszerzenia zakresu zadania, które obecnie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który w pełni zabezpiecza potrzeby występujące w gminie. Treści wpisane w uzasadnieniu przez podmiot nie uzasadniają potrzeby wprowadzenia zmian.

2

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

- Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Dodanie:

Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kursy i szkolenia zawodowe dla osób zamieszkałych na terenie gminy.

 

Spółdzielnia Socjalna „Enter@” ul. Łukasiewicza 2, 38 – 300 Gorlice

Uwaga nieuwzględniona,

 

Aktualny zapis dotyczy prowadzenia świetlicy środowiskowej, dodanie tematu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest całkowicie nowym zagadnieniem, zadanie jest  realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,  który w pełni zabezpiecza potrzeby występujące w gminie. Treści wpisane w uzasadnieniu przez podmiot nie uzasadniają potrzeby wprowadzenia zmian.

 


Wójt Gminy Ropa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi czy też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2015 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze zm.) oraz uchwałę Nr II/9/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2015 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Gminy Ropa
38-312 Ropa
Fax: 183534017
e-mail: tomaszzajac@ropa.iap.pl
z dopiskiem:
„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY”