Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017

Wójt Gminy Ropa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi czy też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2017 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze zm.) oraz uchwałę Nr II/9/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Gminy Ropa
38-312 Ropa
Fax: 183534017
e-mail: tomaszzajac@ropa.iap.pl
z dopiskiem:

„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY”


Program współpracy na 2017r.