Informacje dla przedsiębiorców

 

Bezpłatne usługi dla firm oferowane przez Centrum Business in Małopolska


POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Wójt Gminy Ropa informuje, że  w ramach uruchomionej Tarczy Antykryzysowej COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy uruchomił nabór wniosków na pomoc finansową dla przedsiębiorców  i organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z oferowanych form pomocy.

Dzisiaj (17.04), ruszają nabory wniosków:

•    o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

•   o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

•  o  udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych


Termin składania powyższych wniosków mija 30.04.2020 r.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach.

 


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

czwartek, 09 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Regulacje związane z Tarczą Antykryzysową weszły w życie 1 kwietnia 2020 roku. Głównym celem pakietu regulacji jest ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Jednym z rozwiązań, który ma zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Poniedziałek, 31 grudnia 2018

Tylko do 8 stycznia 2019r.rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia niższych składek ZUS

Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest zarejestrowanie się w ZUS z nowym kodem najpóźniej do 8 stycznia 2019 r., a także prowadzenie działalności w roku poprzednim, przez co najmniej 60 dni.

Kto nie zrobi tego do 8 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do dochodów, czyli tzw. mały ZUS, dopiero za rok.


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Piątek, 18 maja 2018

19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w CEIDG

Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

W przypadku, gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie wskazanej wyżej zmiany (tj. do dnia 19 maja 2018 r.). Po upływie tego terminu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna – art.  61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893):

  1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
  3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.


Procedura zmiany (uzupełnienia) wpisów w CEIDG została opisana pod poniższym adresem:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/rejestracja-dzialalnosci/zmiany-danych-w-ceidg

Wzór wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1), który można złożyć bądź drogą elektroniczną bądź w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=cfbe41d0-f698-4b5e-b674-ae81575c85d3

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=0f9eb2ba-bf02-40bb-9734-8acf0010d585


Działalność Gospodarcza (CEIDG)

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

 

Zakres świadczonej usługi przez gminę


Przyjęcie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej oraz przekształcenie go na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.

Wymagane dokumenty do załatwienia
1. Wniosek o wpis do CEIDG-1 (aktualne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub w Urzędzie Gminy w Ropie- pokój nr  8 )

*             CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

*             CEIDG-MW dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

*             CEIDG-RD wykonywana działalność gospodarcza

*             CEIDG-RB informacja o rachunkach bankowych

*             CEIDG-S.C. udział w spółkach cywilnych

*             CEIDG-PN udzielenie pełnomocnictwa

*             CEIDG-POPR formularz do wykonywania korekt

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
2. Dowód tożsamości – do wglądu
3. W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.
4. Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Ropie listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

Miejsce i tryb złożenia dokumentów
1. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)
2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w formie papierowej w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

  • osobiście, wówczas organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku,
  • wysłany listem poleconym, wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona musi być przez notariusza.

3. W przypadku wyboru Urzędu Gminy w Ropie wniosek należy złożyć w pokoju nr 8 lub w sekretariacie Urzędu.

Opłaty
1. Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.
2. W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:

małżonka, zstępnym (dziecko, wnuk), wstępnym (rodzice), rodzeństwo – nie podlega opłacie skarbowejw innych przypadkach (art.5 ustawy o opłacie skarbowej) – opłata skarbowa w wysokości 17,- zł.

Opłaty należy dokonać na konto BS Gorlice Nr   61 8795 0005 2001 0019 3858 0004

 

Sposób i termin załatwienia
 

1. Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.
2. W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Ropa wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

 

Tryb odwoławczy
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

 

Dodatkowe informacje
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub od dnia wskazanego w tym wniosku, nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:

zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany powstałej po dniu dokonania wpisu:

wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwania trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej –

 zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

4. Urząd Gminy w Ropie nie będzie wydawał zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG, zaświadczenia o wpisie do CEIDG nie będą miały formy pisemnej, ale formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG, a informacje o przedsiębiorcy będą ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Zaświadczenia  w formie papierowej będą wydawane jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 31 grudnia 2011r.