Roboty budowlane pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Ropa”, która obejmuje zadania: 1. Modernizacja drogi nr 3489 (Rokicie) w miejscowości Ropa. 2. Modernizacja drogi nr 3535 (Kostorówka) w miejscowości Ropa.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zawiadomie.pdf


ZPD.271.8.2016                                                                                                           Ropa, dnia 12.09.2016 r.


INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Modernizacja dróg na terenie Gminy Ropa”, która obejmuje zadania:
1.    Modernizacja drogi nr 3489 (Rokicie) w miejscowości Ropa.
2.    Modernizacja drogi nr 3535 (Kostorówka) w miejscowości Ropa.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp podaje informacje dot. otwarcia ofert:

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 113.000,00 zł.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:


2.1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "GODROM" Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5 , 38-300 Gorlice.
ZADANIE NR 1 - cena: 28.926,60 zł, termin wykonania zamówienia: 07.10.2016 r., okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące.
ZADANIE NR 2 - cena: 51.666,15 zł, termin wykonania zamówienia: 07.10.2016 r., okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące.

2.2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH S.A.
ul. Jagodowa 55,  33-300 Nowy Sącz.
ZADANIE NR 1 - cena: 30.739,67 zł, termin wykonania zamówienia: 07.10.2016 r., okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.
ZADANIE NR 2 - cena: 49.200,00 zł, termin wykonania zamówienia: 07.10.2016 r., okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

                                                                                                                                           WÓJT GMINY ROPA
                                                                                                                                               (-) Jan Morańda

 


Ogłoszenie nr 303162 - 2016 z dnia 2016-08-26 r.

Ropa: Roboty budowlane pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Ropa”, która obejmuje zadania: 1. Modernizacja drogi nr 3489 (Rokicie) w miejscowości Ropa. 2. Modernizacja drogi nr 3535 (Kostorówka) w miejscowości Ropa. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733, 38312   Ropa, woj. małopolskie, państwo , tel. 018 3534014, 3534017, e-mail , faks 183 534 017. 
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.ropa.iap.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.ropa.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
W formie pisemnej z pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczon osobicie.
Adres: 
Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa - sekretariat II piętro.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Ropa”, która obejmuje zadania: 1. Modernizacja drogi nr 3489 (Rokicie) w miejscowości Ropa. 2. Modernizacja drogi nr 3535 (Kostorówka) w miejscowości Ropa. 
Numer referencyjny: ZPD.271.8.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji dwóch odcinków dróg na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa: 1. Modernizacja drogi nr 3489 (Rokicie) w miejscowości Ropa, o długości 172 m, w km 0+000-0+172. CPV – 45233142-6 2. Modernizacja drogi nr 3535 (Kostorówka) w miejscowości Ropa, o długości 375 m, w km 0+075-0+450. CPV – 45233142-6 1. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części tj.: Zadanie nr 1 Modernizacja drogi nr 3489 (Rokicie) w miejscowości Ropa, o długości 172 m, w km 0+000-0+172. CPV – 45233142-6. Zadanie nr 2 Modernizacja drogi nr 3535 (Kostorówka) w miejscowości Ropa, o długości 375 m, w km 0+075-0+450. CPV – 45233142-6. 2. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje w szczególności: 1) profilowanie i zagęszczanie podłoża – 516,00 m2, 2) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki naturalnej, gr. 20 cm – 516,00 m2, 3) wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia, gr. 8 cm – 498,80 m2, 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 6 cm – 473,00 m2,, 5) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 172,00 m2. 6) roboty ziemne – oczyszczenie rowu przydrożnego – 20,64 m3. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje w szczególności: 1) profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1 125,00 m2, 2) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki naturalnej, gr. 20 cm – 1 125,00 m2, 3) wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia, gr. 8 cm – 1 087,50 m2, 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 6 cm – 687,50 m2,, 5) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 250,00 m2. 6) roboty ziemne – oczyszczenie rowu przydrożnego – 45,00 m3. 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy)– załącznik Nr 3.1 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 07/10/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający ne wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. kwotę min. 40.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: 1) wykaz robót Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał min po 2 zadania (dla każdego zadania osobno) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 - wykonanie min 2 robót dotyczących budowy/przebudowy, remontu dróg, których charakter odpowiada przedmiotowi zamówienia – o wartości min. 40.000,00 zł brutto każde wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. dla zadania nr 2 - wykonanie min 2 robót dotyczących budowy/przebudowy, remontu dróg, których charakter odpowiada przedmiotowi zamówienia – o wartości min. 70.000,00 zł brutto każde wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia w dowolnym zestawieniu realizacji zadań, lecz wykazane roboty i ogólna wartość wykonanych zadań, musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia oraz sumie wartości (wymienionych dla zadań od 1) do 2)), na które została złożona oferta. 2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: dla zadania nr 1 minimum 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. dla zadania nr 2 minimum 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2) wykaz wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik Nr 5 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy (jako element pomocniczy) - załącznik nr 3 i/lub 3.1. do SIWZ, 3) dowód wpłaty wadium. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla zadania nr 1 – 800,00 zł (słownie osiemset złotych), dla zadania nr 2 – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
z kilkoma wykonawcami 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin gwarancji i rękojmi

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

12.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. 12.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia 12.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy.


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: 1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ, 2) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, 3) w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku gdy zmiany te będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego, c. opóźnienia przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę, 2. w stosunku do osób: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ, 2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji, 3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, 4) zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień co wymagane w SIWZ. 3. inne: 1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 2) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji). 3) zmiana producenta czy dostawcy materiałów jeżeli dokonana zmiana będzie odpowiadała wymaganiom przedstawionym w SIWZ. 4) zmiany nazwy zadania. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 12/09/2016, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1 Modernizacja drogi nr 3489 (Rokicie) w miejscowości Ropa, o długości 172 m, w km 0+000-0+172. CPV – 45233142-6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje w szczególności: 1) profilowanie i zagęszczanie podłoża – 516,00 m2, 2) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki naturalnej, gr. 20 cm – 516,00 m2, 3) wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia, gr. 8 cm – 498,80 m2, 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 6 cm – 473,00 m2,, 5) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 172,00 m2. 6) roboty ziemne – oczyszczenie rowu przydrożnego – 20,64 m3. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 3 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 07/10/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin gwarancji i rękojmi

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2 Modernizacja drogi nr 3535 (Kostorówka) w miejscowości Ropa, o długości 375 m, w km 0+075-0+450. CPV – 45233142-6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje w szczególności: 1) profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1 125,00 m2, 2) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki naturalnej, gr. 20 cm – 1 125,00 m2, 3) wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia, gr. 8 cm – 1 087,50 m2, 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 6 cm – 687,50 m2,, 5) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 250,00 m2. 6) roboty ziemne – oczyszczenie rowu przydrożnego – 45,00 m3. 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy)– załącznik Nr 3.1 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 07/10/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin gwaranci i rękojmi

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: