Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się aktywnie”.

Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się aktywnie”.

OTWARCIE OFERT W DNIU 14-08-2017 R., Znak sprawy: ZPD.271.7.2017

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn.: Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wysposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramachprojektu "Uczymy się aktywnie":

ZESTAWIENIE OFERT


OTWARCIE OFERT W DNIU 04-08-2017 R., Znak sprawy: ZPD.271.7.2017

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn.: Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wysposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramachprojektu "Uczymy się aktywnie":

ZESTAWIENIE OFERT


WERSJA ZMIENIONA Z DNIA 20-07-2017 R.


Ogłoszenie nr 500005603-N-2017 z dnia 27-07-2017 r.
Ropa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554804-N-2017 Data: 20/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ropa, Krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa 733, 38312 Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017. Adres strony internetowej (url): www.ropa.iap.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-28, godzina: 12:15 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-02, godzina: 09:00

 

WERSJA PIERWOTNA Z DNIA 20-07-2017 R.

 

Ogłoszenie nr 554804-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.
Gmina Ropa: Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK,
wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się
aktywnie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Uczymy się aktywnie (Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.1 0.01.03-1 2-0369/1 6-00 Projekt w
ramach 10 Osi Priorytetowej Rozwój kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa
733 , 38312 Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, , e-mail
inwestycje@ropa.iap.pl, , faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
www.ropa.iap.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.ropa.iap.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
Adres:
Gmina Ropa, Ropa 780, 38-312 Ropa
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół
w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej.
W ramach projektu „Uczymy się aktywnie”
Numer referencyjny: Znak sprawy: ZPD.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i
dostawa sprzętu na potrzeby wyposażenia pracowni Zamawiającego oraz dostawa materiałów
niezbędnych do zajęć dla uczestników projektu. 2. Zamówienie składa się z następujących części:
1) części I: Wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej - dla Gimnazjum w
Ropie 2) części II: Wyposażenie do pracowni przyrodniczej -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie; 3)
części III: Wyposażenie do pracowni przyrodniczej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie; 4) część
IV: Pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie, Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Ropie, Gimnazjum w Ropie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik numer 10 do SIWZ – opisy przedmiotu zamówienia. 3. Wykonanie przedmiotu
zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. 4. Dostawa powinna obejmować: transport,
ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz ustawienie przedmiotu zamówienia
w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, a także (jeżeli dotyczy) jego instalację i
uruchomienie oraz w przypadku sprzętu elektronicznego również wstępne przeszkolenie. 5.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny
od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz
zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym
normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru, w tym, w
szczególności wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy
Nowego Podejścia, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.
z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w
sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) – jeśli dotyczy. 6. Wykonawca
dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne,
podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i
użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 7. Wykonawca dostarczy przedmiot
zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 8. Wykonawca będzie
zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim
(jeśli dotyczy). 9. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu
zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy). 10. Wykonawca dostarczy
przedmiot zamówienia na koszt własny. 11. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów
operacyjnych i programów wymagane jest dołączenia nośników a także instrukcji instalacji i
obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z
Oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 12. Wykonawca zapewni
zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego
(jeżeli dotyczy). 13. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz
okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt (jeżeli dotyczy). 14. Wykonawca wskaże w
ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu. Natomiast, jeśli Wykonawca oferuje parametry
identyczne jak w minimalnych wymaganiach Zamawiającego – wówczas w (SZCZEGÓŁOWE
OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH
RÓWNOWAŻNYCH) tabeli we wzorze oferty (Załącznik nr 7 do specyfikacji) może wpisać słowo
„zgodne” lub pozostawić kolumnę nieuzupełnioną. 15. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać,
że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 16. (jeżeli
dotyczy) Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez Zamawiającego okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, minimalne terminy gwarancji zostały
określone przy opisie parametrów technicznych wyspecyfikowanego sprzętu. Wykonawca może
wydłużyć okres gwarancji. 17. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych)
wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin
przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez
producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie zamawiającego lub wymieniać na nowy,
wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych,
wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia
telefonicznego/faksem/mailem. 18. Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 36a ustawy,
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 19. W takim
przypadku, na podst. art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców. 1) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Jeżeli powierzenie
podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. 3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4) Przepisy ppkt. 3 i 4
stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 5) Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213200-7
32322000-6
48000000-8
39162110-9
39162200-7
39162100-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia. Termin
minimalny to 7 dni roboczych termin maksymalny to 21 dni roboczych
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie
stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku w przypadku,
który dotyczy części I - III. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnieniu warunków. Natomiast w przypadku części numer IV zamawiający
wymaga: a) wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z należytą starannością co najmniej jedną
dostawę o porównywalnym zakresie (m.in. sprzętu komputerowego) o wartości minimum 150
000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu (umowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy
którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a) Wykazu dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku nr 8 do SIWZ Wykaz dostaw, Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez
Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy: a) Oświadczenie
Wykonawcy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do specyfikacji b) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-28, godzina: 12:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część
nr: 1 Nazwa: 1) części I: Wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej -
dla Gimnazjum w Ropie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1) części I: Wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej - dla
Gimnazjum w Ropie pozostałe zapisy jak w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Skrócenie terminu dostawy 20,00
Zwiększenie kar umownych 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia.
Termin minimalny to 7 dni roboczych termin maksymalny to 21 dni roboczych
Część nr: 2 Nazwa: Wyposażenie do pracowni przyrodniczej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Ropie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Wyposażenie do pracowni przyrodniczej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie Pozostałe
zapisy określające przedmiot zamówienia jak w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu dostawy 20,00
Zwiększenie kar umownych 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia.
Termin minimalny to 7 dni roboczych termin maksymalny to 21 dni roboczych
Część nr: 3 Nazwa: Wyposażenie do pracowni przyrodniczej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Ropie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Wyposażenie do pracowni przyrodniczej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie Pozostały
opis przedmiotu zamówienia jak w opisie ogólnym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu dostawy 20,00
Zwiększenie kar umownych 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia.
Termin minimalny to 7 dni roboczych termin maksymalny to 21 dni roboczych
Część
nr: 4 Nazwa: Pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie,
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie, Gimnazjum w Ropie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie, Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Ropie, Gimnazjum w Ropie pozostały opis przedmiotu zamówienia został
określony w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30213200-7, 32322000-6, 48000000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu dostawy 20,00
Czas przyjazdu serwisu do klienta 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia.
Termin minimalny to 7 dni roboczych termin maksymalny to 21 dni roboczych