Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 15 lutego 2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ropa nr XL/288/18 z dnia 7 listopada 2018 r. i uchwały Rady Gminy Ropa nr XL/290/18 z dnia
7 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych
w miejscowościach Łosie i Ropa, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów Gminy Ropa, położonych w miejscowościach Ropa i Łosie, wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Ropa.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.