Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 17.06.2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

 

 

Zarządzenie Nr 54/19

Wójta Gminy Ropa

z dnia 17.06.2019r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość wchodzącą w skład zasobu gruntów Gminy Ropa, położoną w miejscowości Ropa, wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od 18 czerwca 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Ropa.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                    WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                          (-) Karol Górski