Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 27.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Zarządzenie Nr 83/19
Wójta Gminy Ropa
z dnia 27.11.2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania
w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczam do oddania w użyczenie część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy w Ropie na okres 21 dni oraz zamieszczeniu
na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Ropa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY ROPA
  (-) Karol Górski

 

Załączniki