Zarządzenie Nr 103/20 Wójta Gminy Ropa z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie

 

Zarządzenie Nr 103/20

Wójta Gminy Ropa

z dnia 09 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.  506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Ropa Nr XVI/115/20 z dnia 28 lutego 2020 r. oraz uchwałą Rady Gminy Ropa Nr XVI/116/20 z dnia 28 lutego 2020 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ropa, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przeznaczam do oddania w najem, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ropa, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Przeznaczam do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ropa, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Wykazy o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazów podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                     WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                          (-) Karol Górski