Zarządzenie Nr 117/20 Wójta Gminy Ropa z dnia 15.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenie Nr 117/20
Wójta Gminy Ropa

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę, część nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 170/9, położoną w Klimkówce, własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznikdo niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY ROPA
(-) Karol Górski