Zarządzenie Nr 133/20 Wójta Gminy Ropa z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

 

Zarządzenie Nr 133/20
Wójta Gminy Ropa
z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam
co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną
nr 2963/16, położoną w obrębie ewidencyjnym Ropa, własność Gminy Ropa, opisaną
w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ropie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                        WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                                       (-) Karol Górski

 

Załączniki