Zarządzenie Nr 151/20 Wójta Gminy Ropa z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

 

Zarządzenie Nr 151/20
Wójta Gminy Ropa
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczam do oddania w użyczenie nieruchomości (pomieszczenia w budynku Stanicy Wodnej w Klimkówce i pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie), stanowiące własność Gminy Ropa, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1  wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Ropie, a także zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ropa.
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                     WÓJT GMINY ROPA
   (-) Karol Górski

Załączniki