Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa we wsi Ropa, Łosie oraz Klimkówka

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ropa Uchwał:
  1. Nr XXIV/162/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ropa – wieś Ropa,
  2. Nr XXI/131/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie,
  3. Nr XXI/132/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka.

 

Granice obszarów objętych zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa we wsi Ropa, Łosie oraz Klimkówka przedstawiają załączniki graficzne do niniejszego obwieszczenia.

Wnioski do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy przekazać w terminie do 12 maja 2017 r. na adres: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres inwestycje@ropa.iap.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Ropa.

 

  Wójt Gminy Ropa

Jan Morańda