OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROPA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka. Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia:

Ropa, dnia 09.10.2017 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ROPA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1073), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405), oraz uchwał:
- Nr XXIV/162/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa,
- Nr XXI/131/16 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie,
- Nr XXI/132/16 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17.10.2017 r. do 08.11. 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszarów objętych projektami zmian miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiają załączniki graficzne zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ropa, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowego planu odbędzie się w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733 w dniu 03.11.2017 r. o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian miejscowych planów, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów zmian planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ropa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 23.11.2017 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Ropa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: apasson@eu-ropa.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Ropa.

 

Wójt Gminy Ropa

 

Treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne na BIP