Analiza gospodarki odpadami za terenie gminy Ropa za 2018 rok

Analiza gospodarki odpadami

na terenie Gminy Ropa w 2018 roku

 

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Ropa na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 5514.

 Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Ropa w 2018 roku świadczyła firma:

SUEZ Małopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz 

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych przez mieszkańców odbierane były
z poboczy dróg gminnych. 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony zbierane były od właścicieli nieruchomości dwa razy (wiosną oraz jesienią) w trakcie zbiorki objazdowej.

 W 2018 r. odebrano łącznie 734,396 Mg odpadów, w tym:

L. p.

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)

1

Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne

425,420

2

Opakowania z papieru i tektury

7,110

3

Opakowania z tworzyw sztucznych

92,950

4

Szkło

6,960

5

Opakowania ze szkła

58,880

6

Odpady wielkogabarytowe

106,760

7

Zużyte opony

11,060

8

Tworzywa sztuczne

24,700

9

Odpady ulegające biodegradacji

0,080

10

Leki przeterminowane

0,476

RAZEM

734,396

 

 

 

Łączny koszt odbioru tych odpadów wyniósł 384 248,87,00 zł, w tym:

L. p.

Rodzaj odpadów

Kwota (zł)

1

zmieszane

328 740,00

2

segregowane

55 508,87

 Na terenie Gminy Ropa nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady odebrane z terenu Gminy Ropa zostały przekazywane do zagospodarowania do następujących instalacji:

L. p.

Rodzaj odpadów

Adres instalacji

1

zmieszane

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2

szkło

 SURPAP s. c.

ul. Wyspiańskiego 3

33-300 Nowy Sącz

3

opakowania z papieru i tektury

opakowania z tworzyw sztucznych

tworzywa sztuczne

 PUK EMPOL Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

4

wielkogabarytowe

 PUK EMPOL Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

5

Odpady ulegające biodegradacji

NOVA Sp. z o.o.

ul. Tarnowska 120

33-100 Nowy Sącz

6

Przeterminowane leki

RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.

 ul. Trzecieskiego 14

 38-460 Jedlicze

 33-300 Nowy Sącz

7

Zużyte opony

1. ZPZ Złomex SA

ul. Igołomska 27,

31-983 Kraków

2. PUK EMPOL Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

8

Opakowania ze szkła

 SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II

33-300 Nowy Sącz

 

Zapewniono mieszkańcom możliwość oddawania przeterminowanych leków poprzez ustawienie specjalnych pojemników w Ośrodku Zdrowia w Ropie (38-312) Ropa 680 oraz
w budynku Urzędu Gminy w Ropie 733.

            Zapewniono również możliwość oddawania zużytych baterii poprzez ustawienie pojemników w następujących punktach:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie, 38-312 Ropa 780,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu, 38-312 Łosie 120,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ropie, 38-312 Ropa 91,
  • Budynek Urzędu Gminy w Ropie, 38-312 Ropa 733.

 

 

 

 

 

Ropa, dnia 31 marca 2018 roku.