Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ropa 30.04.2019r.
URZĄD GMINY
3S-312 Ropo 733 pcw. gorlic/i
woj. małopolskie
lel./M05S)353-4C-:4.353-40-17,353-06-30
NIP 738-10-22-461 HtuON 4S00G9056
OSO.6236.1.2019
 
 

Pani

Agata Bara Wola Batorska 462

32-007 Zabierzów Bocheński

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.). oraz art. 3 ust. 1 pkt. 19 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu w dniu 30 kwietnia 2019r. z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr ewidencyjny 439/2 obręb Klimkówka, gmina Ropa stanowiącej własność Pani Agaty Bara.

Podczas dokonanych w dniu 2 kwietnia 2019 roku oględzin przedmiotowej działki potwierdzono składowanie odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym.

W związku z powyższym Strona może w przedmiotowej sprawie złożyć wyjaśnienia, ewentualnie przedłożyć odpowiednie dokumenty w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 25 z dnia 3 października 2008r., ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy Ropa w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Sączu ul. Fabryczna 11 (33-300) Nowy Sącz.

skan1.pdf

skan2.pdf