REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA

Wszystkie odpady gromadzone selektywnie są przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków.

1) PSZOK czynny będzie w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

- w poniedziałki w godzinach od 1100 do 1400

- w środy w godzinach od 1600 do 1900

- w piątki od 1100 do 1400

- w drugą oraz w czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1100.

2) Do PSZOK mogą być dostarczone odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Ropa.

3) Odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zadeklarowanych po okazaniu dokumentu tożsamości.

4) Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK dokumentowane będzie ,,Potwierdzeniem przyjęcia odpadów” zawierającym niezbędne dane w szczególności: nazwę i adres dostawcy (posiadacza odpadów) , dane pojazdu, ilość i wagę poszczególnych frakcji odpadów.

5)W celu weryfikacji informacji obsługa PSZOK ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) Obsługa PSZOK ma prawo żądać wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia dostarczanych odpadów.

7) Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.
8) W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, obsługa PSZOK sporządza notatkę wraz z uzasadnieniem.

9) Obsługa PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów, wskazuje jedynie miejsce lub pojemnik, w którym dostarczający powinien umieścić odpad.

10) W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte opony (maksymalnie 4 opony na rok z zadeklarowanej nieruchomości zamieszkałej),

- odpady budowlane i rozbiórkowe (maksymalnie 1 m3  na rok z zadeklarowanej nieruchomości zamieszkałej),

- przeterminowane leki,

- opakowania po chemikaliach,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady  papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- bioodpady,

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania  produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki),

- odpady z tekstyliów i odzieży.

- popiół.

11) W PSZOK nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest oraz zmieszane odpady komunale.

12) Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

13) PSZOK jest obiektem monitorowanym.

14) Korzystający z PSZOK są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. Regulamin dostępny jest na terenie PSZOK oraz na stronie internetowej www.ropa.iap.pl.