Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) informuje się, że od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest:

SUEZ Południe Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 5 A
30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz