Analiza gospodarki odpadami za terenie gminy Ropa za 2019 rok

Analiza gospodarki odpadami

na terenie Gminy Ropa w 2019 roku

 

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Ropa na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 5531.

 Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Ropa w 2019 roku świadczyła firma:

SUEZ Małopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz 

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych przez mieszkańców odbierane były
z poboczy dróg gminnych. 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony zbierane były od właścicieli nieruchomości dwa razy (wiosną oraz jesienią) w trakcie zbiorki objazdowej.

 W 2019 r. odebrano łącznie 793,353 Mg odpadów, w tym:

L. p.

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)

1

Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne

453,380

2

Opakowania z papieru i tektury

7,560

3

Opakowania z tworzyw sztucznych

98,520

4

Zmieszane odpady opakowaniowe

4,060

5

Opakowania ze szkła

74,770

6

Odpady wielkogabarytowe

109,210

7

Zużyte opony

22,840

8

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

5,280

9

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

1,260

10

Tworzywa sztuczne (z budowy i remontów)

1,180

11

Zmieszane odpady z budowy remontu i demontażu

12,870

12

Odpady ulegające biodegradacji

2,180

13

Leki przeterminowane

0,243

RAZEM

793,353

 

Łączny koszt odbioru tych odpadów wyniósł 631 008,93 zł, w tym:

L. p.

Rodzaj odpadów

Kwota (zł)

1

zmieszane

421 052,31

2

segregowane

209 956,62

 Na terenie Gminy Ropa nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady odebrane z terenu Gminy Ropa zostały przekazywane do zagospodarowania do następujących instalacji:

L. p.

Rodzaj odpadów

Adres instalacji

1

zmieszane

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2

opakowania ze szkła

 SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 ul. Jana Pawła II 37

 33-300 Nowy Sącz

3

opakowania z papieru i tektury

opakowania z tworzyw sztucznych

1. PUK EMPOL Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2. SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 ul. Jana Pawła II 37

 33-300 Nowy Sącz

4

wielkogabarytowe

1. SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 ul. Jana Pawła II 37

 33-300 Nowy Sącz

2. PUK EMPOL Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

3. FCC Podhale Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 115

34-400 Nowy Targ

4. NOVA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 14

33-300 Nowy Sącz

5

remontowo-budowlane

1. SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 ul. Jana Pawła II 37

 33-300 Nowy Sącz

2. ZGK ,,BOLESŁAW” Sp. z o.o.

ul. Osadowa 1

32-329 Bolesław

6

Odpady ulegające biodegradacji

1. SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5a

30-731 Kraków

2. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ,,KOP-EKO”

Szczepan Trzupek

Zalesiany 1

32-420 Gdów

7

Przeterminowane leki

1.RAF-EKOLOGIA Sp. zo.o.

 ul. Trzecieskiego 14

 38-460 Jedlicze

2. . SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 ul. Jana Pawła II 37

 33-300 Nowy Sącz

8

Zużyte opony

1. PUK EMPOL Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2. TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o.

Podegrodzie 8 B

39-200 DĘBICA

 

Zapewniono mieszkańcom możliwość oddawania przeterminowanych leków poprzez ustawienie specjalnych pojemników w Ośrodku Zdrowia w Ropie (38-312) Ropa 680 oraz
w budynku Urzędu Gminy w Ropie 733.

            Zapewniono również możliwość oddawania zużytych baterii poprzez ustawienie pojemników w następujących punktach:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie, 38-312 Ropa 780,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu, 38-312 Łosie 120,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ropie, 38-312 Ropa 91,
  • Budynek Urzędu Gminy w Ropie, 38-312 Ropa 733.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa, dnia 20 lipca 2020 roku.