Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce

Informujemy, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” realizuje w partnerstwie z Gminą Ropa projekt pn. Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce.

Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0476/19

Cel projektu:

Jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla 64 osób niesamodzielnych i 64 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów (gm. wiejska) - dzięki stworzeniu 2 placówek łączących funkcję:

- domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących

oraz

- centrum wsparcia opiekunów faktycznych świadczącego szeroką ofertę opieki wytchnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. w Wapiennem i Klimkówce.

Opis projektu - część partnera Gminy Ropa:

Gmina Ropa  jest odpowiedzialna za przygotowanie i uruchomienie Ośrodka Wsparcia w miejscowości Klimkówka

Ośrodek w Klimkówce będzie działał 8 godzin od poniedziałku do piątku uczęszczać do niego będzie 14 seniorów.

Opieka będzie miała charakter kompleksowy – na miejscu usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne i aktywizacyjne będą świadczyć opiekun medyczny, terapeuci zajęciowi, animator, pielęgniarka, pracownik socjalny. Wsparcie będą również świadczyć psycholog i rehabilitant. Rano seniorzy będą przywożeni z domu zorganizowanym transportem, a po południu odwożeni. W ośrodku zapewnione będą dwa posiłki przygotowywane na miejscu i cały wachlarz zajęć aktywizacyjnych – rekreacyjnych, ruchowych, kulturalnych. W projekcie przewidziano również jednodniowe wycieczki.

Dla opiekunów faktycznych przeprowadzona została praca indywidualna/ w małych grupach z psychologiem, pielęgniarką, rehabilitantem i pracownikiem socjalnym.

Ośrodek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Opis projektu - część partnera wiodącego:

W części inwestycyjnej projektu przewidziano przygotowanie i uruchomienie Ośrodka Wsparcia w miejscowości Wapiennem. 

Ośrodek w Wapiennem będzie działał 8 godzin od poniedziałku do piątku uczęszczać do niego będzie 18 seniorów.

Opieka będzie miała charakter kompleksowy – na miejscu usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne i aktywizacyjne będą świadczyć opiekun medyczny, terapeuci zajęciowi, animator, pielęgniarka, pracownik socjalny. Wsparcie będą również świadczyć psycholog i rehabilitant. Rano seniorzy będą przywożeni z domu zorganizowanym transportem, a po południu odwożeni. W ośrodku zapewnione będą dwa posiłki przygotowywane na miejscu i cały wachlarz zajęć aktywizacyjnych – rekreacyjnych, ruchowych, kulturalnych. W projekcie przewidziano również jednodniowe wycieczki.

Dla opiekunów faktycznych przeprowadzona została praca indywidualna/ w małych grupach z psychologiem, pielęgniarką, rehabilitantem i pracownikiem socjalnym    

Ośrodek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej IX – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa.

Termin realizacji: 30 kwietnia 2020 - 31 sierpnia 2022

Wartość projektu: 2 839064,23 zł

Dofinansowanie: 2 625 440,23 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 2 413 204,59 zł