Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.03.05.02-12-0995/17

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Opis projektu

 

Beneficjentem i liderem projektu jest:

Gmina Moszczenica,

ul. Samorządowa 4,

38-321 Moszczenica

 

wdrażająca projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”,
nr RPMP.03.05.02-12-0995/17.

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej – Wapienne, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające
w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

 

Koszty całkowite: 42 739 636,68 PLN

Dofinansowanie:  21 976 106,18 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 1 października 2018r.

Zakończenie realizacji projektu:  31 marca 2021r.