"Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy"

Informujemy, że Gmina Ropa realizuje projekt pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach - w wieku 2,5 - 3 lata) mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 11 w oddziałach przedszkolnych przy SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy przedszkola z 5 do 8 godzin / dzień (+ dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach).

Informujemy, że Gmina Ropa realizuje projekt pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach - w wieku 2,5 - 3 lata) mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 11 w oddziałach przedszkolnych przy SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy przedszkola z 5 do 8 godzin / dzień (+ dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach).

Dodatkowymi działaniami będzie:

Organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów - poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z logopedą, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

- Organizacja zajęć kompetencji kluczowych spoza katalogu obecnie dostępnych w placówce (z uwzględnieniem niezbędnego doposażenia)

 

Projekt realizowany jest od czerwca 2020 roku do października 2021 roku. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe na terenie Gminy Ropa

 

Efekty projektu:

- Utworzenie 11 miejsc przedszkolnych dla dzieci, z uwzględnieniem zwiększenia zatrudnienia i doposażenia.

- Organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów - poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z logopedą, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

- Organizacja zajęć kształtujących kompetencje kluczowe dla 44 przedszkolaków spoza katalogu obecnie dostępnych w placówce (z uwzględnieniem niezbędnego doposażenia)

 

Oś priorytetowa: 10 Wiedza i kompetencje

Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie: 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne - SPR

Wartość projektu: 248 892,21 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 211 540,17 zł