Gmina Ropa: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa

Ogłoszenie nr 500167006-N-2018 z dnia 17-07-2018 r. Gmina Ropa: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578629-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Ropa, Krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733, 38312   Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (url): www.ropa.iap.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPD.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa”, polegające na wykonaniu remontu pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa, obejmujących następujące zadania: 1) Remont drogi gminnej nr 271206 K Kustra w miejscowości Ropa, w km 0+000 – 0+530. 2) Remont drogi gminnej nr 271214 K Droga Krajowa - Księże w miejscowości Ropa, w km 0+190 – 0+835. 3) Remont drogi gminnej nr 271215 K Księże w miejscowości Ropa, w km 1+625 – 2+240. 4) Remont drogi gminnej nr 271251 K Bogaczówka w miejscowości Ropa, w km 0+950 – 1+600. 5) Remont drogi gminnej nr 271264 K Rola - Zadziele w miejscowości Ropa, w km 1+350 – 2+060. ZAMAWIAJĄCY PODZIELIŁ ZAMÓWIENIE NA 5 CZĘŚCI: Zadanie nr 1 Remont drogi gminnej nr 271206 K Kustra w miejscowości Ropa, w km 0+000 – 0+530. CPV – 45233142-6. Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej nr 271214 K Droga Krajowa - Księże w miejscowości Ropa, w km 0+190 – 0+835. CPV – 45233142-6. Zadanie nr 3 Remont drogi gminnej nr 271215 K Księże w miejscowości Ropa, w km 1+625 – 2+240. CPV – 45233142-6. Zadanie nr 4 Remont drogi gminnej nr 271251 K Bogaczówka w miejscowości Ropa, w km 0+950 – 1+600. CPV – 45233142-6. Zadanie nr 5 Remont drogi gminnej nr 271264 K Rola - Zadziele w miejscowości Ropa, w km 1+350 – 2+060. CPV – 45233142-6. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA WYŻEJ WYMIENIONE ZADANIA. Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 1 (droga nr 271206 K Kustra) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 530,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 9 cm – 1.457,50 m2 (na odcinku o długości 530 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 530,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.1. do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 2 (droga nr 271214 K Droga Krajowa – Księże) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 645,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 9 cm – 1.773,75 m2 (na odcinku o długości 645 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 645,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 3 (droga nr 271215 K Księże) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 615,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 9 cm – 1.691,25 m2 (na odcinku o długości 6150 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 615,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 4 (droga nr 271251 K Bogaczówka) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 650,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 9 cm – 1.787,50 m2 (na odcinku o długości 650 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 650,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla ZADANIA nr 5 (droga nr 271264 K Rola - Zadziele) obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 710,00 m2, 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 9 cm – 1.952,50 m2 (na odcinku o długości 710 m i szerokości nawierzchni: 2,75 m), 3) obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 710,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Przedmiar Robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr 1.5 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie Nr 1 - Remont drogi gminnej nr 271206 K Kustra w miejscowości Ropa, w km 0+000 – 0+530.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 103735.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przdsiębiorstwo Drogowo - Mostowe GODROM S.p. z o.o.
Email wykonawcy: godrom@godrom.pl
Adres pocztowy: ul. Zakole 9
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 130477.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130477.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130477.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej nr 271214 K Droga Krajowa - Księże w miejscowości Ropa, w km 0+190 – 0+835

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 126244.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe GODROM S.p. z o.o
Email wykonawcy: godrom@godrom.pl
Adres pocztowy: ul. Zakole 9
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 158789.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158789.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 158789.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Zadanie nr 3 - Remont drogi gminnej nr 271215 K Księże w miejscowości Ropa, w km 1+625 – 2+240

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 120372.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe GODROM S.p. z o.o.
Email wykonawcy: godrom@godrom.pl
Adres pocztowy: ul. Zakole 9
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 151403.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 151403.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151403.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Zadanie nr 4 - Remont drogi gminnej nr 271251 K Bogaczówka w miejscowości Ropa, w km 0+950 – 1+600

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 127222.88
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przdsiębiorstwo Drogowo - Mostowe GODROM S.p. z o.o.
Email wykonawcy: godrom@godrom.pl
Adres pocztowy: ul. Zakole 9
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 160019.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160019.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160019.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Zadanie nr 5 - Remont drogi gminnej nr 271264 K Rola - Zadziele w miejscowości Ropa, w km 1+350 – 2+060

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 138966.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe GODROM S.p. z o.o.
Email wykonawcy: godrom@godrom.pl
Adres pocztowy: ul. Zakole 9
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174791.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174791.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174791.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.