ZARZĄDZENIE Nr 187/18 WÓJTA GMINY ROPA z dnia 13 sierpnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.poz 994 ze zm) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
Autobus Szkolny AUTOSAN, Model A0909L.04, Nr. Fabr. Ewid. SUADW3CFT8S680902  Nr.Rej. KGR36YT
Rok produkcji: 2008
Przebieg 70196 km
Cena wywoławcza: 48.100.00zł, (słownie: czterdzieści osiem tys. sto zł  00/100) jest ceną zbytu netto do tej kwoty zostanie naliczona kwota podatku VAT z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

 

§2

1.    Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Ropa, świetlica urzędu, w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00
2.    Wadium w wysokości 1 500,00 zł, ( słownie: jeden tys. pięćset złotych) należy wpłacać  
      na konto BS  Gorlice Nr 18879500052001001938580002  lub w gotówce do kasy Urzędu   
      Gminy w Ropie   najpóźniej do dnia: 21 sierpnia 2018r. (wtorek) z dopiskiem:
      „Wadium- Autobus szkolny” przed rozpoczęciem przetargu.

a.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone  po przetargu  na wskazane konto oferenta w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy kupna pojazdu, wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada na rzecz sprzedającego po upływie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
b.    Wadia pozostałych uczestników przetargu zwraca się po przetargu w terminie 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto oferenta.”
3.    Uczestnicy przetargu powinni zgłosić się z dowodem osobistym, numerem NIP oraz dowodem wpłaty wadium.
4.    Sprzedawca nie odpowiada za ukryte wady fizyczne, techniczne  sprzedawanego pojazdu.
5.    Pojazd można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-14:00 na terenie parkingu przy budynku Hali Sportowej w Ropie po uprzednim każdorazowym umówieniu się ze sprzedającym.


§3

1.    Przetarg uznany zostanie za ważny jeśli przynajmniej jeden z oferentów zaproponuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej samochodu.
2.    Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  bez podania przyczyn.
3.    Szczegółowych informacji udziela Pan Stefan Kłapyk tel. 183534184 od godz.8,00 do godz 10,00 od poniedziałku do piątku


§4

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania