WÓJT GMINY ROPA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA, NA STANOWISKO DYREKTORA

1. Nazwy i adresy szkół publicznych, których konkurs dotyczy:
- Gminne Przedszkole w Ropie, 38-312 Ropa 780,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie, 38-312 Ropa 91.
Data ogłoszenia: 2018-05-08
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Status naboru: W toku

2. Organem prowadzącym publiczne szkoły jest:
- Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
Spełnia następujące wymagania określone w §1, 3, 6, 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597)

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania  i rozwoju publicznej szkoły,
Jeżeli kandydat zamierza przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej, zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentacje oprócz pisemnej koncepcji, również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna powinna być zbieżna z koncepcją złożona w formie papierowej.
b)    oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
    - imię (imiona) i nazwisko,
    - datę i miejsce urodzenia,
    - obywatelstwo,
    - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
    - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
    - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
    - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
e) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
g) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
h) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
k) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
l) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
o) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca.

5.    Oferty należy składać:
1) w sekretariacie Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733 w godzinach pracy urzędu lub na adres: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również w formie multimedialnej wraz z dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Ropie"
lub    
"Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie”
w terminie do dnia 29 maja 2018r.

W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ropa.
2) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ropa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.

Ropa, dnia 8 maja 2018 r.


Wójt Gminy Ropa

      Jan Morańda