Wójt Gminy Ropa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze dla starszego specjalisty - koordynatora projektu

Ropa,   13 sierpnia 2019 roku

Informacja o wyniku naboru

W wyniku przeprowadzenia otartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy specjalista - koordynator projektu  „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”  - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w Urzędzie Gminy w Ropie  do zatrudnienia został wybrany Piotr Jasion , zamieszkały  w Krakowie.

Uzasadnienie:

Kandydat spełnił zarówno wymogi formalne, jak i kwalifikacyjne. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  kandydat wykazał się  dobrą znajomością przepisów mających zastosowanie na wymienionym stanowisku. Uzyskał wymaganą ilość punktów  potrzebnych do zatrudnienia.

        Wójt

(-) Karol Górski

informacja_o_wyborze.pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Ropa na podstawie art.ll ust.l ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I.  Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Ropie 38-312 Ropa 733

II.  Określenie stanowiska :

Starszy specjalista - koordynator projektu „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" -

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

III.   Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.  Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)  niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      )    wykształcenie wyższe,

5)  nieposzlakowana opinia,

6)     )    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

2.  Wymagania dodatkowe:

1.  Znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackiego.

2.    Doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z UE , w tym w szczególności z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg o wartości do 1 500 000 euro.

3.                                                  Doświadczenie       w pracy samorządowej min. 1 rok .

4.                                                                Komunikatywność,      doświadczenie medialne min. 1 rok.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Koordynacja działań projektowych, uczestnictwo w spotkaniach roboczych z zespołami Partnerów, współpraca z zespołami koordynującymi partnerów projektu, udział we wspólnych zadaniach partnerów, rejestracja informacji o zamówieniach publicznych i informacja o zawartych umowach i wybranych dostawcach, przygotowanie dokumentów, monitorowanie raportów, komunikowanie się z dostawcami współpracującymi przy projekcie, zarządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie korespondencji zewnętrznej

V.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu czerwcu 2019 r. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Ropie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%

VI.   Warunki pracy na stanowisku

1.                           miejsce       pracy : budynek Urzędu Gminy w Ropie, stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze (w budynku nie ma windy) oraz w miejscach realizacji projektu,

2.                       rodzaj           pracy: praca administracyjno - biurowa i w terenie w szczególności w miejscu realizacji projektu w wymiarze Vi etatu

3.                    praca  wymaga współdziałania z innymi pracownikami urzędu

VII.   Wymagane dokumenty

1.    podanie podpisane własnoręcznie przez kandydata

2.     życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3.      kopie świadectw pracy,

4.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje,

6.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze,

7.      oświadczenia podpisane własnoręcznie przez kandydata :

a)     o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

c)    o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

e)   o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych , których wzór określa załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze

f)   oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, którego wzór określa załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze.

VIII.    Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia

30 lipca 2019 roku do godz. 15,00

pod adresem:

Urząd Gminy w Ropie

38-312 Ropa 733

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszy specjalista - koordynator projektu"

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Ropie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

IX.   Dodatkowe informacje

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Ropie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ropa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 3534014 wew.33

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Załącznik Nr1