Obwieszczenie Wójta Gminy Ropa z dnia 19 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) Wójt Gminy Ropa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Klimkówka

Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce 38-312, Klimkówka 67 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Łosie

Szkoła Podstawowa w Łosiu

38-312, Łosie 120

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Część sołectwa Ropa

Od strony południowo-wschodniej granica z miejscowością Klimkówka, od strony wschodniej granica z miejscowością Łosie, od strony północno- wschodniej granica z miejscowością Szymbark, od strony północno zachodniej i zachodniej rzeka Ropa do działki nr 3540 i dalej granica tej działki, a następnie ciek wodny nr 3649 do drogi gminnej nr 3543 i dalej ta droga, a następnie droga gminna nr 3526 do granicy z miejscowością Wawrzka, od strony południowo zachodniej i południowej granica z miejscowością Wawrzka i Brunary.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie 38-312, Ropa 780 (hala sportowa) Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Część sołectwa Ropa

Od strony północno wschodniej granica z miejscowością Szymbark, od strony północno-zachodniej granica z miejscowością Gródek, od strony południowo- zachodniej granica z miejscowością Grybów do działki leśnej nr 3663 i dalej jej granica do drogi gminnej nr 3464, od strony południowej droga gminna nr 3464 do działki nr 2955 i dalej ciek wodny nr 3652 do rzeki Ropa, od strony południowo-wschodniej rzeka Ropa do granicy z miejscowością Szymbark.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie 38-312, Ropa 780 (sala gimnastyczna)

5

Część sołectwa Ropa

Od strony północnej ciek wodny nr 3652 do działki nr 2955 i dalej droga gminna nr 3464 do granicy działki leśnej nr 3663, od strony zachodniej granica działki leśnej nr 3663 i granica z miejscowością Wawrzka do drogi gminnej nr 3526, od strony południowo-wschodniej droga nr 3526, dalej droga nr 3543 i ciek wodnym nr 3649 i działka nr 3540 do rzeki Ropa, od strony wschodniej rzeka Ropa do cieku wodnego nr 3652.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie 38-312, Ropa 780 (hala sportowa) Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Ropa najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
 

Wójt Gminy Ropa

Jan Morańda

 

Załączniki