Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 18la ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I postanawia, co następuje:

§1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu gorlickiego, powiatu nowosądeckiego, w mieście na prawach powiatu Nowym Sączu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 318 do postanowienia.

§2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączy I

Janusz Przepióra