Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds.przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds.ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754. 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I postanawia co następuje:

§1

1. Zwołuję pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds.przeprowadzenia glosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds.ustalenia wyników glosowania w obwodzie z obszaru właściwości na dzień 5 października 2018 r.
2. Godzinę i miejsce pierwszych posiedzeń komisji wyborczych ustala urzędnik wyborczy w porozumieniu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.


§2.

Organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji oraz urzędnik wyborczy.
 

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.