Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu.

Ogłoszenie nr 521691-N-2019 z dnia 2019-03-06 r. Gmina Ropa: Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu.

 

Ropa, dnia 26.03.2019 r.

 ZPD.271.2.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Dotyczy:      zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych
w Łosiu”.
Oznaczenie sprawy: ZPD.271.2.2019.

 

 

Na podstawie art. 92. ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp
Zamawiający – Gmina Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.: Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

 

Powody unieważnienia postępowania

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosi: 150.000,00 zł (brutto), natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 155.000,00 zł (netto).

Biorąc pod uwagę fakt, że złożona oferta pochodzi od podmiotu zagranicznego, aby zapobiec nierównemu traktowaniu wykonawców krajowych i zagranicznych oraz uczynić ocenę ofert porównywalną, zamawiający ma obowiązek doliczyć do ceny oferty złożonej przez wykonawcę zagranicznego kwotę wynikającą ze stawki podatku VAT obowiązującej wykonawców krajowych. Mając na uwadze powyższe, cena złożonej oferty po przeliczeniu wynosi: 155.000,00 zł + 23% VAT = 190.650,00 zł (brutto).

 

 W przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła 1 ważna oferta. Wartość złożonej oferty po przeliczeniu znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia1

 

 

 

                                                                 

ZPD.271.2.2019                                                                     Ropa, dnia 18.03.2019 r.

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu”.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) podaje informacje dot. otwarcia ofert:

 1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

    150.000,00 zł (brutto)

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

2.1.   WOERMANN Park Przyczep, Margaretenanger 11   
         85716 Unterschleißheim  


1)  Cena netto: 155.000,00 zł.  Cena brutto: 190.650,00 zł.

 2)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: brak danych w ofercie
     
Zgodnie z treścią Rozdziału XIII, pkt. 5  SIWZ  „Wykonawca winien wypełnić
      w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ część
      dotyczącą kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”.
      W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie
      obowiązywał w umowie i po jej realizacji. W przypadku braku złożonej deklaracji
      zamawiający przyjmie wymagany 2 letni okres gwarancji i rękojmi”.
   
3. Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia wynoszący  od 6 – 8 tygodni
     od daty podpisania umowy.


 

 

                                                                                          WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                 (-) Karol Górski

 

ZPD.271.2.2019                                                                                  Ropa 14.03.2019r.

 

Do Wszystkich Wykonawców nr sprawy: ZPD.271.2.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację DOSTAWY pn.: - „Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu”.

 

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz.1986 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy pn.: „Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 3 Projektu umowy poprzez dodanie zapisu:

„Warunkiem przystąpienia do realizacji prac przez Wykonawcę jest otrzymanie zaliczki
w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. I, w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W przypadku niezachowania przez Zamawiającego powyższego terminu, termin zakończenia prac objętych niniejszą umową ulega przesunięciu o ilość dni opóźnienia w zapłacie zaliczki."

 

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z treścią pkt. IV.1.3) ogłoszenia o zamówieniu nr 521691-N-2019 z dnia 06.03.2019 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w tym zakresie.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez skrócenie terminu płatności wynagrodzenia z 30 dni na 14dni.

 

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w projekcie umowy.

 

Pytanie nr 3

„Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Umowy nie może wynosić więcej niż 3 % wartości wynagrodzenia umownego netto. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie nie przekroczy 3 % wartości wynagrodzenia umownego netto.

 

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w projekcie umowy.

 

Pytanie nr 4

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę naograniczenie wysokości całkowitej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy z tytułu Umowy, poprzez dodanie w Projekcie Umowy zapisów w następującymbrzmieniu:

„Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich tytułów niezależnie od podstawy prawnej (w tym z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej, kar umownych, zastępczego wykonania, za działanie i zaniechanie podwykonawców, z pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę, oraz innych tytułów) będzie ograniczona do 3 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1."

„Niezależnie od podstawy prawnej dochodzonych roszczeń odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego podwykonawców ograniczona jest w każdym przypadku do strat rzeczywistych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich, co oznacza wyłączenie odpowiedzialności za takie szkody jak w szczególności utrata zysku, utrata przychodów, roszczenia kontrahentów Stron".

 

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w projekcie umowy.

 


Ogłoszenie nr 521691-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.
Gmina Ropa: Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733 , 38-312  Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ropa.iap.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczona osobiście.
Adres:
Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa - sekretariat II piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu.
Numer referencyjny: ZPD.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest przyczepa sanitarna, stanowiąca zaplecze terenów rekreacyjnych, realizowanych w ramach projektu pn. "Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w Łosiu" (projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Przyczepa musi spełniać warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.). W przyczepie sanitarnej muszą mieścić się 2 odrębne przedziały - 1 dla kobiet i 1 dla mężczyzn, oddzielone przynajmniej ścianą dzielącą. Wymagane jest pełne wyposażenie techniczne i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zgodnie z dalszymi zapisami. WYMAGANIA TECHNICZNE: Podwozie: 1. Osie - Ciągłe, bezobsługowe, wzmocnione osie przemysłowe, ogniowoocynkowane lub zabezpieczone z zastosowaniem innego rozwiązania o tej samej efektywności i nie większym wpływie na środowisko. 2. Rama: - Ogniowoocynkowana lub zabezpieczona z zastosowaniem innego rozwiązania o tej samej efektywności i nie większym wpływie na środowisko. 3. Zawieszenie: - Niezależne i miękkie zawieszenie o wysokim tłumieniu. 4. Hamulec - Hamulec najazdowy na 4 koła z pełną automatyką cofania. 5. Dyszel: - Dyszel V z zaczepem kulowym, ogniowoocynkowany lub zabezpieczony z zastosowaniem innego rozwiązania o tej samej efektywności i nie większym wpływie na środowisko. 6. Podpory: - Minimum 1 stabilne koło podporowe montowane przy dyszlu. - Minimum 4 nogi podporowe, regulowane. 7. Zaczep: - Automatyczny zaczep ze wskaźnikiem zużycia i bezpieczeństwa. KONSTRUKCJA: - Stalowe płyty izolowane, grubość ścian 50 mm (+/- 10%). - Profile z anodowanego aluminium lub inne rozwiązanie chroniące powierzchnię przed korozją o tej samej efektywności i nie większym wpływie na środowisko. - Ściany: 50 mm (+/- 10%). - Podłoga: 60 mm (+ / - 10%). - Dach: 57 mm (+ / - 10%). SCHODY I DRZWI: - Schody składane, poręcze przy schodach - obustronne. - Oświetlenie zewnętrzne przed drzwiami. - 1 drzwi wejściowe zamykane dla części damskiej. - 1 drzwi wejściowe zamykane dla części męskiej. PRZEDZIAŁ DLA KOBIET: - Minimum 3 muszle w oddzielnych kabinach. - Minimum 1 umywalka wbudowana w szafkę. - Bezdotykowe krany, minimum 10 litrowy boiler na ciepłą wodę, pojemnik na ręczniki papierowe. - 1 oświetlenie wewnętrzne - zestaw. PRZEDZIAŁ DLA MĘŻCZYZN: - Minimum 1 muszla w oddzielnej kabinie. - Minimum 4 pisuary, spłuczka bezdotykowa. - Minimum 2 umywalki wbudowane w szafkę. - Bezdotykowe krany, minimum 10 litrowy boiler na ciepłą wodę, pojemnik na ręczniki papierowe. - 1 oświetlenie wewnętrzne - zestaw. INSTALACJE / OŚWIETLENIE: - Oświetlenie zgodne z przepisami o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych. - Ogrzewanie - grzejnik elektryczny dla każdego z dwóch przedziałów. - Zasilanie 230 volt. - Kabel zasilający OW 5 x 2,5 mm2 (w igielicie) dł. 180 m. - Zaopatrzenie w wodę wraz z odpływem. DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Wejście do przyczepy sanitarnej wyposażone w tablicę z elementami dotykowymi, obrazującą rozkład pomieszczeń w środku oraz umożliwiającą umieszczenie dodatkowych informacji. - Krany bezdotykowe.

II.5) Główny kod CPV: 34223400-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-17
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
            2019-06-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełnił co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia 15.03.2019 r., do godz. 10.00, w wysokości: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych); 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310). 3. Wadium w pieniądzu : a) wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. b) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w siwz, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami siwz. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH