Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 15.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ropa nr V/32/l 9 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym, zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomość wchodzącą w skład zasobu gruntów Gminy Ropa, położoną w miejscowości Ropa, wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Ropa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.