ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Remont dróg gminnych - 2019 - I i II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZPD.271.10.2019                                                                                 Ropa, dnia 30.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa”, która obejmuje zadania:

1) „Remont drogi gminnej nr 271238K JAWORÓWKA w miejscowości Ropa,
      w km 0+000 – 0+750”.

2) „Remont drogi gminnej nr 271236K ROKICIE - JAWORÓWKA
      w miejscowości Ropa, w km 0+000 – 0+330”.

3) „Remont drogi gminnej nr 271244K GARWASZÓWKA – WAWRZKA
      w miejscowości Ropa, w km 0+297 – 0+560”.

4) „Remont drogi gminnej nr 271269K WOLA - SOŚNINA
      w miejscowości Ropa, w km 0+000 – 0+145 oraz w km 0+160 – 0+380”.

 5) „Remont drogi gminnej nr 271277K RÓWNIE – KAWÓWKA - CENTRUM
      w miejscowości Ropa, w km 0+000 – 0+520”.

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa”.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 2 ważne oferty.

Po dokonaniu ich oceny, jako najkorzystniejszą wybrano oferty firmy:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając, 
    Kamienica 477, 34-608 Kamienica
. (oferta nr 1).

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, dla zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5, tj. dla wszystkich zadań będących przedmiotem  postępowania, dla których uzyskała ona następującą punktację:

ZADANIE Nr 1:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 100,00 %.

ZADANIE Nr 2:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 100,00 %.

ZADANIE Nr 3:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 100,00 %.

ZADANIE Nr 4:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 100,00 %.

ZADANIE Nr 5:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 100,00 %.


2. Drugą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu jest oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., 
ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice.
(oferta nr 2).

Dla poszczególnych zadań będących przedmiotem  postępowania, uzyskała ona następującą punktację:

ZADANIE Nr 1:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 55,17 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 95,17 %.

ZADANIE Nr 2:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 55,17 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 95,17 %.

ZADANIE Nr 3:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 55,17 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 95,17 %.

ZADANIE Nr 4:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 55,17 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 95,17 %.

ZADANIE Nr 5:
a) kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 55,17 % punktacji,
b) kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”, w toku oceny uzyskała ona 40,00 % punktacji.
Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty nr 1 wynosi 95,17,00 %.


Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 pzp informacje, o których mowa w ust. 1 zamieszczone zostały na stronie internetowej  www.ropa.iap.pl oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

 

wz. WÓJTA

                                                                                                       (-) Janusz Konior

                                                                                                   SEKRETARZ GMINY