Obwieszczenie Starosty Gorlickiego z dnia 10 maja 2019 r.

Treść obwieszczenia Starosty Gorlickiego z dnia 10 maja 2019 r.:

AB.6740.384.2019                                                                                                                                                                           Gorlice, 2019-05-10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.)

 

STAROSTA GORLICKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 0+874 – 0+987 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropa”, na wniosek Zarządu Powiatu Gorlickiego reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach Pana Marka Machowskiego z dnia 23 kwietnia 2019r.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w gminie Ropa, powiat gorlicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych                  (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), które znajdują się:

 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (rozbudowa DP 1498K) – jednostka ewidencyjna Ropa,obręb ewid. Ropa [Nr 0002] : 2763/21 (2763/5), 2763/19 (2763/4), 2763/17 (2763/1), oraz na działkach drogowych nie podlegających podziałowi         nr 3509/2, 2763/14, 2726/1.

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości przewidzianych pod w/w inwestycję oraz podlegających podziałowi :

 

Stan dotychczasowy :                      Stan po podziale :

działka nr 2763/1                               2763/16      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           2763/17      –  pod drogę

działka nr 2763/4                               2763/18      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           2763/19      –  pod drogę

działka nr 2763/5                               2763/20      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           2763/21      –  pod drogę

 

            Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy (i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia) - w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 6, pokój 306, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 .

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.