Obwieszczenie Starosty Gorlickiego z dnia 01 lipca 2019 r.

Treść obwieszczenia Starosty Gorlickiego z dnia 1 lipca 2019 r.:

AB.6740.384.2019                                                                       Gorlice, 2019-07-01

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 11f ust. 3, ustawy z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.)

STAROSTA GORLICKI
zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 2/D/2019 z dnia 1 lipca 2019r. znak: AB. 6740.284.2019                          o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 0+874 – 0+987 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropa”,
- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 23 kwietnia 2019r.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w gminie Ropa, powiat gorlicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych                  (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), które znajdują się:

- pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (rozbudowa DP 1498K) – jednostka ewidencyjna Ropa, obręb ewid. Ropa [Nr 0002] : 2763/21 (2763/5), 2763/19 (2763/4), 2763/17 (2763/1), oraz na działkach drogowych nie podlegających podziałowi         nr 3509/2, 2763/14, 2726/1.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji, zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Zarządu Powiatu Gorlickiego, zatwierdzenia projektu budowlanego, szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie oraz określenia terminu wydania nieruchomości na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna .
    W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 6, pokój 306, w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30.        
Od ww decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania  do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.        
    Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
    Ww przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
    Jednocześnie informuje się, iż obwieszczenie Starosty Gorlickiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, w siedzibie Urzędu Gminy Ropa, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ropa.