Obwieszczenie Starosty Gorlickiego znak: AB.6740.483.2020 z dn. 02.07.2020 r.

dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi gminnej 271215K "Księże” w miejscowości Ropa wraz z budową chodnika i parkingu w km 0+007,20 – 0+378,00”

 

 

 

AB.6740.483.2020                                                                                     Gorlice, 2020-07-02

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

STAROSTA GORLICKI

zawiadamia, że:

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : Rozbudowa drogi gminnej 271215K "Księże” w miejscowości Ropa wraz z budową chodnika i parkingu w km 0+007,20 – 0+378,00na wniosek Wójta Gminy Ropa z dnia 5 czerwca 2020r.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji:

a) na działkach wchodzących w całości pod pas drogowy: jednostka ewidencyjna: 120508_2 Gmina Ropa, obręb: 0002 Ropa, działki nr: 3461/2, 2973/3, 2973/5, 2969/1, 2975/69, 2975/58, 3463,

b) na działkach dzielonych pod inwestycję: jednostka ewidencyjna: 120508_2 Gmina Ropa, obręb: 0002 Ropa, działka nr 2968/3  (powstała z podziału działki 2968/1 na działki 2968/3, 2968/4), działka nr 2963/44 (powstała z podziału działki 2963/16 na działki 2963/44, 2963/45),

c) na działkach w liniach określających teren niezbędny dla wykonania obiektów budowlanych, leżących poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji: jednostka ewidencyjna: 120508_2 Gmina Ropa, obręb: 0002 Ropa, działka nr 2968/4 (powstała z podziału działki 2968/1 na działki 2968/3, 2968/4),

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości przewidzianych pod w/w inwestycję oraz podlegających podziałowi :

 

Stan dotychczasowy :                      Stan po podziale :

działka nr 2963/16                             2963/44    –  pod drogę

                                                           2963/45    –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 2968/1                               2968/3      –  pod drogę

                                                           2968/4      –  dotychczasowe przeznaczenie

 

            Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy (i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia).

Informuję, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzone w związku z tym ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędach, obsługa stron może odbywać się poprzez: kontakt telefoniczny tel. (18) 354-87-35, drogą elektroniczną (ab@powiatgorlicki.pl) lub drogą pocztową. Możliwy jest również bezpośredni kontakt Interesantów z pracownikami Urzędu po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem ww. środków komunikacji. Do bezpośredniej obsługi umówionych wcześniej Interesantów Starostwa wyznaczono punkt Wydziału Architektury i Budownictwa w budynku przy ul. 11 Listopada 6.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.